Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8–13. Prosjektet følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019.

Bakgrunn for evalueringen

Kartlegging av lektorutdanningene 2019

Denne evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering. I evalueringen vil vi se nærmere på disse utfordringene med hensikt om å frembringe kunnskap om kvalitetstilstanden samt gi råd om tiltak. Med dette ønsker vi å bidra til videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Gjennomføring av evalueringen

Arbeidet med evalueringen startet våren 2020 og har som formål å formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden i lektorutdanningene. Funnene fra kartleggingen viser at det kan være hensiktsmessig å fokusere på temaer knyttet til organisatorisk samspill, faglig integrasjon og frafall og fullføring.

Evalueringen skal ha nytteverdi for lektorutdanningene. Derfor er det ønskelig at representanter fra lektorutdanningene deltar i utviklingen av evalueringen, sammen med andre interessenter. 

Innspillsmøter

I løpet av mai og juni 2020 hadde vi digitale innspillsmøter med en rekke interessenter. I disse møtene ba vi om innspill til hvilke tema det vil være nyttig å se på i evalueringen, hvordan evalueringsprosessen kan innrettes på en nyttig måte og hva slags erfaring, perspektiver og kompetanse vi bør inkludere i evalueringens sakkyndige komité.

Vi ba også om innspill til to spørreundersøkelser som skal bidra til evalueringens kunnskapsgrunnlag, sammen med andre kvantitative og kvalitative data. Den ene spørreundersøkelsen dreier seg om frafall, omvalg og fullføring i lektorprogrammene. Den andre spørreundersøkelsen dreier seg om hvordan ulike aktører opplever at lektorkandidaters og PPU-kandidaters læringsutbytte samsvarer med skolens behov for kompetanse.

Den sakkyndige komitéen

Basert på innspillsmøtene har vi rekruttert følgende personer til evalueringens sakkyndige komité:

  • Inga Staal Jenset, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO. Jenset arbeider ved UiOs lektorprogram og har tidligere vært områdeleder i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning. Hun er nå temaleder i QUINT (Quality in Nordic Teaching), som er et Nordic Center of Excellence. Jenset leder den sakkyndige komitéen. Mer informasjon
  • John Brumo, professor i nordisk litteratur ved NTNU. Brumo er programrådsleder for NTNUs lektorprogram i historie og tidligere leder for forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU. Mer informasjon
  • Erling Hans Eiterjord, rektor ved Alstad ungdomsskole i Bodø. Eiterjord har lærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Alstad ungdomsskole har nært samarbeid med Lektorutdanning i samfunnsfag ved Nord universitet. Mer informasjon
  • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne videregående skole i Rogaland. Folgerø har tidligere vært kommunalsjef for Oppvekst og Læring i Rennesøy kommune og fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet ved UiS. Fra 2020 er hun leder for Lærerprofesjonens etiske råd. Mer informasjon
  • Đula Ganić, lektorstudent i engelsk og historie ved UiA. Ganić går nå på det fjerde året av lektorprogrammet, og har erfaring fra arbeid med studentmedvirkning.
  • Mogens Allan Niss, professor emeritus i matematikk og matematikkens didaktikk ved Roskilde universitet. Niss sitter i det internasjonale styret for MatRIC, Senter for fremragende utdanning innen matematikk. Mer informasjon
  • Tine Sophie Prøitz, professor i pedagogikk ved USN Handelshøyskolen. Prøitz leder Faglig råd for lærerutdanning. Hun har tidligere vært medlem i Liedutvalget og delprosjektleder i QNHE (Quality in Norwegian Higher Education). Mer informasjon

Vi tror sammensettingen av denne komitéen imøtekommer mange av innspillene vi fikk. Jenset og Prøitz representerer profesjonsfaget, og Prøitz har kompetanse på UH-pedagogikk og -ledelse. Brumo og Niss representerer disiplinfag og fagdidaktikk. Brumo har dessuten erfaring fra ledelse av lektorprogrammer, mens Niss bidrar med et internasjonalt perspektiv på lærerutdanning. Eiterjord og Folgerø ivaretar perspektivet fra ungdomsskolen og videregående skole, og Folgerø har også erfaring fra kommunens arbeid som skoleeier. Ganić representerer studentstemmen. Komitéens medlemmer er tilknyttet ulike UH-institusjoner og en rekke ulike fagområder, og flere har tidligere erfaring fra evalueringsarbeid.

Komitéen hadde sitt første møte 18. august 2020 og diskuterte da valg av evalueringstema og evalueringsspørsmål.

Referansegruppa

I tillegg til den sakkyndige komitéen har evalueringen også en referansegruppe. Den består av én representant fra hver institusjon som tilbyr lektorutdanning, i tillegg til representanter fra studentforeninger, fagforeninger og skoleeier. Referansegruppa skal bidra med innspill og tilbakemeldinger i evalueringsprosessen.

Institusjon Oppnevnt representant Vara
 HiNN  Inger-Kristin Larsen Vie   Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen 
 MF  Trine Anker  Merethe Skårås
 Nord  Terje Rønning  
 NMBU  Hans Erik Lefdal  Nina Arnesen
 NTNU  Helene Hauge  Roger Midtstraum
 UiA  Ingvild Ruhaven  Hilde Inntjore
 UiB  Kjersti Lea  Sigrid Ørevik
 UiO  Tom Lindstrøm  Tone Gregers
 UiS  Odd Magne Bakke  Kjetil Vidar Thengs
 UiT  Gørill Warvik Vedeler  Stian Normann Anfinsen
 USN  Anne-Beathe Mortensen-Buan  Lars M. Johansen
 KS  Randi Hummelvoll,
Rogaland fylkeskommune
 
 Lektorlaget og Lektorstudentene  Lyanne Skar-Lentze, lektorstudent ved NMBU  Henrik Sanne Haugli,
lektorstudent ved MF
 NSO  Frida Rasmussen, lektorstudent ved UiO  Katharina Dimmen Kristoffersen, lektorstudent ved UiO
 Pedagogstudentene  Iril Myrvang Gjørv, lektorstudent ved UiO  Martin Gjærstad,
lektorstudent ved UiB
 Utdanningsforbundet   Gunn Gallavara  

 

Høring om forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål

Forslaget til evalueringstema og evalueringsspørsmål er sendt på høring, med svarfrist tirsdag 17. november. Mer informasjon


Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.

Om lektorutdanningen

Lektorutdanningen kvalifiserer studentene til å undervise på ungdomsskole og videregående skole. Femårig lektorutdanning ble introdusert i 2003, med ny rammeplan i 2013. Opptakstallene har steget jevnt i mange år, og i 2019 begynte 1 380 nye studenter på lektorutdanningen. Det er nå ca. 4 900 lektorstudenter i Norge. Utdanningen tilbys ved ni universiteter og to høyskoler.

Denne evalueringen vil være den første evalueringen som gjennomføres av de femårige integrerte lektorutdanningene.

Relevante dokumenter og mer informasjon