Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8–13. Prosjektet følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019.

Bakgrunn for evalueringen

Kartlegging av lektorutdanningene 2019

Evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering. Evalueringen vil se nærmere på disse utfordringene med hensikt om å frembringe kunnskap om kvalitetstilstanden samt gi råd om tiltak. Med dette ønsker vi å bidra til videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Gjennomføring av evalueringen

Arbeidet med evalueringen startet våren 2020 og har som formål å formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden i lektorutdanningene. Funnene fra kartleggingen viser at det kan være hensiktsmessig å fokusere på temaer knyttet til organisatorisk samspill, faglig integrasjon og frafall og fullføring.

Evalueringen skal ha nytteverdi for lektorutdanningene. Derfor er det ønskelig at sakkyndige og representanter for lektorprogrammene deltar i utviklingen av evalueringsmetoden og i valg av tema for evalueringen. På grunn av COVID-19 venter vi foreløpig med å invitere til innspillsmøter, men vi kommer etter hvert til å ta kontakt med ulike aktører for videre samtaler om utformingen av evalueringen.

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.

Om lektorutdanningen

Lektorutdanningen kvalifiserer studentene til å undervise på ungdomsskole og videregående skole. Femårig lektorutdanning ble introdusert i 2003, med ny rammeplan i 2013. Opptakstallene har steget jevnt i mange år, og i 2019 begynte 1 380 nye studenter på lektorutdanningen. Det er nå ca. 4 900 lektorstudenter i Norge. Utdanningen tilbys ved ni universiteter og to høyskoler.

Denne evalueringen vil være den første evalueringen som gjennomføres av de femårige integrerte lektorutdanningene.

Relevante dokumenter og mer informasjon