Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8–13. Prosjektet følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019.


Innhold på denne siden


Bakgrunn for evalueringen

Kartlegging av lektorutdanningene 2019

Denne evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering. I evalueringen vil vi se nærmere på disse utfordringene med hensikt om å frembringe kunnskap om kvalitetstilstanden samt gi råd om tiltak. Med dette ønsker vi å bidra til videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Gjennomføring av evalueringen

Arbeidet med evalueringen startet våren 2020 og har som formål å formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden i lektorutdanningene. Funnene fra kartleggingen viser at det kan være hensiktsmessig å fokusere på temaer knyttet til organisatorisk samspill, faglig integrasjon og frafall og fullføring.

Evalueringen skal ha nytteverdi for lektorutdanningene. Derfor er det ønskelig at representanter fra lektorutdanningene deltar i utviklingen av evalueringen, sammen med andre interessenter. 

Innspillsmøter

I løpet av mai og juni 2020 hadde vi digitale innspillsmøter med en rekke interessenter. I disse møtene ba vi om innspill til hvilke tema det vil være nyttig å se på i evalueringen, hvordan evalueringsprosessen kan innrettes på en nyttig måte og hva slags erfaring, perspektiver og kompetanse vi bør inkludere i evalueringens sakkyndige komité.

Vi ba også om innspill til to spørreundersøkelser som skal bidra til evalueringens kunnskapsgrunnlag, sammen med andre kvantitative og kvalitative data. Den ene spørreundersøkelsen dreier seg om frafall, omvalg og fullføring i lektorprogrammene. Den andre spørreundersøkelsen dreier seg om hvordan ulike aktører opplever at lektorkandidaters og PPU-kandidaters læringsutbytte samsvarer med skolens behov for kompetanse.

Den sakkyndige komitéen

Basert på innspillsmøtene har vi rekruttert følgende personer til evalueringens sakkyndige komité:

 • Inga Staal Jenset, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO. Jenset arbeider ved UiOs lektorprogram og har tidligere vært områdeleder i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning. Hun er nå temaleder i QUINT (Quality in Nordic Teaching), som er et Nordic Center of Excellence. Jenset leder den sakkyndige komitéen. Mer informasjon
 • John Brumo, professor i nordisk litteratur ved NTNU. Brumo er programrådsleder for NTNUs lektorprogram i språkfag og tidligere leder for forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU. Mer informasjon
 • Erling Hans Eiterjord, rektor ved Alstad ungdomsskole i Bodø. Eiterjord har lærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Alstad ungdomsskole har nært samarbeid med Lektorutdanning i samfunnsfag ved Nord universitet. Mer informasjon
 • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne videregående skole i Rogaland. Folgerø har tidligere vært kommunalsjef for Oppvekst og Læring i Rennesøy kommune og fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet ved UiS. Fra 2020 er hun leder for Lærerprofesjonens etiske råd. Mer informasjon
 • Đula Ganić, lektorstudent i engelsk og historie ved UiA. Ganić går nå på det femte året av lektorprogrammet og har erfaring fra arbeid med studentmedvirkning.
 • Mogens Allan Niss, professor emeritus i matematikk og matematikkens didaktikk ved Roskilde universitet. Niss sitter i det internasjonale styret for MatRIC, Senter for fremragende utdanning innen matematikk. Mer informasjon
 • Tine Sophie Prøitz, professor i pedagogikk ved USN Handelshøyskolen. Prøitz leder Faglig råd for lærerutdanning. Hun har tidligere vært medlem i Liedutvalget og delprosjektleder i QNHE (Quality in Norwegian Higher Education). Mer informasjon

Vi tror sammensettingen av denne komitéen imøtekommer mange av innspillene vi fikk. Jenset og Prøitz representerer profesjonsfaget, og Prøitz har kompetanse på UH-pedagogikk og -ledelse. Brumo og Niss representerer disiplinfag og fagdidaktikk. Brumo har dessuten erfaring fra ledelse av lektorprogrammer, mens Niss bidrar med et internasjonalt perspektiv på lærerutdanning. Eiterjord og Folgerø ivaretar perspektivet fra ungdomsskolen og videregående skole, og Folgerø har også erfaring fra kommunens arbeid som skoleeier. Ganić representerer studentstemmen. Komitéens medlemmer er tilknyttet ulike UH-institusjoner og en rekke ulike fagområder, og flere har tidligere erfaring fra evalueringsarbeid.

Komitéen hadde sitt første møte 18. august 2020 og diskuterte da valg av evalueringstema og evalueringsspørsmål.

Referansegruppa

I tillegg til den sakkyndige komitéen har evalueringen også en referansegruppe. Den består av én representant fra hver institusjon som tilbyr lektorutdanning, i tillegg til representanter fra studentforeninger, fagforeninger og skoleeier. Referansegruppa skal bidra med innspill og tilbakemeldinger i evalueringsprosessen.

Institusjon Oppnevnt representant Vara
HiNN Inger-Kristin Larsen Vie Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
MF Trine Anker Merethe Skårås
Nord Terje Rønning
NMBU Hans Erik Lefdal Nian Arnesen
NTNU Helene Hauge Roger Midtstraum
UiA Ingvild Ruhagen Hilde Inntjore
UiB Kjersti Lea Sigrid Ørevik
UiO Tom Lindstrøm Tone Gregers
UiS Odd Magne Bakke Kjetil Vidar Thengs
UiT Gørill Warvik Vedeler Stian Normann Anfinsen
USN Anne-Beathe Mortensen-Buan Lars M. Johansen
KS Randi Hummelvoll, Rogaland fylkeskommune
Lektorlaget og Lektorstudentene Lyanne Skar-Lentze, lektorstudent ved NMBU Henrik Sanne Haugli, lektorstudent ved MF
NSO Frida Rasmussen, lektorstudent ved UiO Katharina Dimmen Kristoffersen, lektorstudent ved UiO
Pedagogstudentene Iril Myrvang Gjørv, lektorstudent ved UiO Martin Gjærstad, lektorstudent ved UiB
Utdanningsforbundet Gunn Gallavara

Høring om forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål

Forslaget til evalueringstema og evalueringsspørsmål ble sendt på høring, med svarfrist tirsdag 17. november. Det kom inn 21 høringssvar. Mer informasjon

Evalueringstema og evalueringsspørsmål

Den sakkyndige komitéen har gått gjennom innspillene vi mottok gjennom høringsrunden og har blitt enige om evalueringstema og evalueringsspørsmål. Dette er de spørsmålene komitéen skal svare på i evalueringen av lektorutdanningene.

Her er en oversikt over evalueringsspørsmålene. Dere kan også lese om arbeidet som er gjort i evalueringen så langt, om hvordan vi har jobbet med høringssvarene, og om hva som skal skje videre i evalueringen.

Selvevaluering

En viktig del av evalueringens datagrunnlag vil være deltakernes selvevalueringer. Hver institusjon skal skrive én selvevaluering, som sendes til NOKUT innen 4. juni 2021. Selvevalueringen vil være et viktig bidrag til evalueringens datagrunnlag og skal legge til rette for dialog og refleksjoner rundt viktige styrker, utfordringer og utviklingsmuligheter i lektorutdanningen.

Ettersom lektorutdanningene inkluderer mange ulike aktører med ulike perspektiver og erfaringer, er det viktig at flere av disse involveres i arbeidet med å svare på spørsmålene i selvevalueringen. Dette inkluderer for eksempel studenter, nyutdannede lektorkandidater, praksiskoordinatorer og praksislærere, programansvarlige og annen ledelse, fagansatte tilknyttet profesjonsfaget og studiefagene og administrativt ansatte.

Se skjemaet med spørsmålene institusjonene skal svare på i selvevalueringen (pdf)

Her er opptak fra veiledningswebinaret om selvevalueringene (arrangert 17. februar 2021). Opptaket inkluderer tre innlegg: Inga Staal Jenset og Mogens Allan Niss fra den sakkyndige komitéen forteller om hvilken rolle selvevalueringene spiller i evalueringen og om komitéens forståelse av kvalitet, og Vigdis Vandvik fra bioCEED (Universitetet i Bergen) deler erfaringer fra deres arbeid med å skrive selvevaluering som et Senter for Fremragende Utdanning.

Spørreundersøkelser

NOKUT har gjennomført disse fem spørreundersøkelsene for å samle informasjon om ulike aktørers opplevelser av lektorutdanningene:

Rapporter med funn fra spørreundersøkelsene

Digitale institusjonsbesøk

Høsten 2021 følger vi opp spørreundersøkelsene og institusjonenes selvevalueringer med digitale institusjonsbesøk. På hvert besøk deltar to representanter fra den sakkyndige komitéen, støttet av NOKUT som sekretariat. I løpet av besøket har komitéen møter med representanter fra ulike deler av lektorutdanningen, inkludert studenter, praksislærere og praksiskoordinatorer, undervisere fra disiplinfag og profesjonsfag, studieadministrasjonen og ledelse på ulike nivåer.

Hvert institusjonsbesøk kan inkludere én observatør fra en annen institusjon. Observatøren blir med på alle møter, inkludert komitémøter. Vi håper bruken av observatører kan bidra til transparens i evalueringen, og til læring på tvers av institusjonene.

Oversikt over institusjonsbesøk høsten 2021
Dato Institusjon Observatør
11.–12.10 MF NMBU
18.–19.10 USN HiNN
21.–22.10 HiNN
25.–26.10 UiT UiS
27.–28.10 NTNU UiA
04.–05.11 Nord MF
08.–09.11 UiS UiT
18.–19.11 NMBU UiB
22.–23.11 UiA UiO
25.–26.11 UiB USN
29.–30.11 UiO NTNU

Refleksjonsnotat

Refleksjonsnotatet avslutter datainnsamlingsfasen. Hver institusjon mottar en kort oppsummering av institusjonsbesøket, og komitéen ber institusjonene reflektere rundt fem spørsmål. Tre spørsmål er felles for alle institusjonene, og to spørsmål er spesifikke for den enkelte institusjon. Grunnlaget for disse refleksjonene kan for eksempel inkludere: selvevalueringen som ble sendt inn, evalueringens surveyrapporter og surveydata, komitéens oppsummering etter institusjonsbesøket, erfaringer fra observasjon av institusjonsbesøk eller diskusjoner institusjonen har hatt i løpet av evalueringsperioden.

NOKUT ønsker at refleksjonsnotatet skal formidle institusjonenes perspektiver på evalueringens foreløpige funn, på eventuell utvikling siden selvevalueringen ble levert og på det videre arbeidet med kvalitetsutvikling. Institusjonene bes også legge inn eventuelle merknader om det de opplever som faktafeil i komitéens oppsummering etter institusjonsbesøket.

Hver institusjon skriver ett refleksjonsnotat, og avgjør selv hvilke aktører som involveres i dette arbeidet. Refleksjonsnotatet sendes til NOKUT innen 7. mars 2022.

Sluttrapport

Sluttfasen av evalueringen inkluderer disse milepælene:

 • 1. september: NOKUT sender hver institusjon et utkast til kapitlet som omhandler deres lektorutdanning. NOKUT ber institusjonene gjøre en faktasjekk og melde inn eventuelle problemer i sluttrapportens fremstilling av deres utdanning eller i anbefalingene komitéen gir dem. Frist for innsending av faktasjekk og kommentarer er 15. september.
 • 1. oktober: NOKUT sender den ferdige sluttrapporten til institusjonene for gjennomlesing. Institusjonene kan velge å sende inn en offentlig uttalelse, som vil bli publisert med sluttrapporten. Frist for innsending av offentlig uttalelse er 13. oktober.
 • 20. oktober: Sluttrapporten lanseres klokka 10 på Mesh i Oslo sentrum. Arrangementet strømmes.

Opptak av lanseringen av sluttrapporten fra evalueringen av Lektorutdanning for trinn 8–13

Sluttrapport fra evalueringen av Lektorutdanning for trinn 8–13 (pdf)

Institusjonene har muligheten til å klage på evalueringen på grunnlag av saksbehandlingsfeil eller usaklig forskjellsbehandling. En institusjon kan ikke klage på NOKUTs faglige vurdering. Klagefristen er tre uker fra publisering av sluttrapporten. Klagen behandles av et utvalg som består av tre representanter fra NOKUTs styre (styreleder, nestleder og studentrepresentant). Utvalget kan kreve at sluttrapporten skrives om eller trekkes tilbake.

Oppfølging av evalueringen

Som en del av NOKUTs prosjektevaluering innhenter vi tilbakemeldinger på evalueringen fra sakkyndige og fra kontaktpersoner ved institusjonene. Vi vil bruke tilbakemeldingene til å forbedre NOKUTs arbeid med evalueringer.

NOKUT følger også opp evalueringens resultater og anbefalinger. Hensikten er å skape et rom for dialog og refleksjoner, og bidra til videre kvalitetsutvikling gjennom erfaringsdeling. NOKUTs oppfølging av evalueringsresultatene er todelt:

 • Et digitalt oppfølgingsseminar 16. februar 2023
  Her inviterer vi ledelsen for lektorutdanningen og en representant fra institusjonens ledelse som vil være involvert i arbeidet med å følge opp evalueringen internt. Vi ber deltakere reflektere over komiteens anbefalinger på nasjonalt og lokalt nivå gjennom plenumsdiskusjoner og diskusjoner i mindre grupper. Her ønsker vi også å se tilbake på refleksjonsnotatet, på endringer og utvikling som har funnet sted siden det ble skrevet, og å høre om institusjonenes planer for videre kvalitetsutvikling, sett i lys av komiteens anbefalinger.
 • Sammen med institusjonene vil NOKUT planlegge en oppfølgingsaktivitet for 2024
  Denne aktiviteten vil ta utgangspunkt i diskusjonen fra det første seminaret og tar for seg anbefalingene fra rapporten og kvalitetsutviklingen som har skjedd siden evalueringen ble gjennomført.

 

Tilbake til toppen


Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.