Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8–13. Prosjektet følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019.

Bakgrunn for evalueringen

Kartlegging av lektorutdanningene 2019

Denne evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering. I evalueringen vil vi se nærmere på disse utfordringene med hensikt om å frembringe kunnskap om kvalitetstilstanden samt gi råd om tiltak. Med dette ønsker vi å bidra til videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Gjennomføring av evalueringen

Arbeidet med evalueringen startet våren 2020 og har som formål å formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden i lektorutdanningene. Funnene fra kartleggingen viser at det kan være hensiktsmessig å fokusere på temaer knyttet til organisatorisk samspill, faglig integrasjon og frafall og fullføring.

Evalueringen skal ha nytteverdi for lektorutdanningene. Derfor er det ønskelig at representanter fra lektorutdanningene deltar i utviklingen av evalueringen, sammen med andre interessenter. 

Innspillsmøter

I løpet av mai og juni 2020 hadde vi digitale innspillsmøter med en rekke interessenter. I disse møtene ba vi om innspill til hvilke tema det vil være nyttig å se på i evalueringen, hvordan evalueringsprosessen kan innrettes på en nyttig måte og hva slags erfaring, perspektiver og kompetanse vi bør inkludere i evalueringens sakkyndige komité.

Vi ba også om innspill til to spørreundersøkelser som skal bidra til evalueringens kunnskapsgrunnlag, sammen med andre kvantitative og kvalitative data. Den ene spørreundersøkelsen dreier seg om frafall, omvalg og fullføring i lektorprogrammene. Den andre spørreundersøkelsen dreier seg om hvordan ulike aktører opplever at lektorkandidaters og PPU-kandidaters læringsutbytte samsvarer med skolens behov for kompetanse.

Den sakkyndige komitéen

Basert på innspillsmøtene har vi rekruttert følgende personer til evalueringens sakkyndige komité:

 • Inga Staal Jenset, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO. Jenset arbeider ved UiOs lektorprogram og har tidligere vært områdeleder i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning. Hun er nå temaleder i QUINT (Quality in Nordic Teaching), som er et Nordic Center of Excellence. Jenset leder den sakkyndige komitéen. Mer informasjon
 • John Brumo, professor i nordisk litteratur ved NTNU. Brumo er programrådsleder for NTNUs lektorprogram i historie og tidligere leder for forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU. Mer informasjon
 • Erling Hans Eiterjord, rektor ved Alstad ungdomsskole i Bodø. Eiterjord har lærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Alstad ungdomsskole har nært samarbeid med Lektorutdanning i samfunnsfag ved Nord universitet. Mer informasjon
 • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne videregående skole i Rogaland. Folgerø har tidligere vært kommunalsjef for Oppvekst og Læring i Rennesøy kommune og fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet ved UiS. Fra 2020 er hun leder for Lærerprofesjonens etiske råd. Mer informasjon
 • Đula Ganić, lektorstudent i engelsk og historie ved UiA. Ganić går nå på det fjerde året av lektorprogrammet, og har erfaring fra arbeid med studentmedvirkning.
 • Mogens Allan Niss, professor emeritus i matematikk og matematikkens didaktikk ved Roskilde universitet. Niss sitter i det internasjonale styret for MatRIC, Senter for fremragende utdanning innen matematikk. Mer informasjon
 • Tine Sophie Prøitz, professor i pedagogikk ved USN Handelshøyskolen. Prøitz leder Faglig råd for lærerutdanning. Hun har tidligere vært medlem i Liedutvalget og delprosjektleder i QNHE (Quality in Norwegian Higher Education). Mer informasjon

Vi tror sammensettingen av denne komitéen imøtekommer mange av innspillene vi fikk. Jenset og Prøitz representerer profesjonsfaget, og Prøitz har kompetanse på UH-pedagogikk og -ledelse. Brumo og Niss representerer disiplinfag og fagdidaktikk. Brumo har dessuten erfaring fra ledelse av lektorprogrammer, mens Niss bidrar med et internasjonalt perspektiv på lærerutdanning. Eiterjord og Folgerø ivaretar perspektivet fra ungdomsskolen og videregående skole, og Folgerø har også erfaring fra kommunens arbeid som skoleeier. Ganić representerer studentstemmen. Komitéens medlemmer er tilknyttet ulike UH-institusjoner og en rekke ulike fagområder, og flere har tidligere erfaring fra evalueringsarbeid.

Komitéen hadde sitt første møte 18. august 2020 og diskuterte da valg av evalueringstema og evalueringsspørsmål.

Referansegruppa

I tillegg til den sakkyndige komitéen har evalueringen også en referansegruppe. Den består av én representant fra hver institusjon som tilbyr lektorutdanning, i tillegg til representanter fra studentforeninger, fagforeninger og skoleeier. Referansegruppa skal bidra med innspill og tilbakemeldinger i evalueringsprosessen.

Institusjon Oppnevnt representant Vara
 HiNN  Inger-Kristin Larsen Vie   Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen 
 MF  Trine Anker  Merethe Skårås
 Nord  Terje Rønning  
 NMBU  Hans Erik Lefdal  Nina Arnesen
 NTNU  Helene Hauge  Roger Midtstraum
 UiA  Ingvild Ruhaven  Hilde Inntjore
 UiB  Kjersti Lea  Sigrid Ørevik
 UiO  Tom Lindstrøm  Tone Gregers
 UiS  Odd Magne Bakke  Kjetil Vidar Thengs
 UiT  Gørill Warvik Vedeler  Stian Normann Anfinsen
 USN  Anne-Beathe Mortensen-Buan  Lars M. Johansen
 KS  Randi Hummelvoll,
Rogaland fylkeskommune
 
 Lektorlaget og Lektorstudentene  Lyanne Skar-Lentze, lektorstudent ved NMBU  Henrik Sanne Haugli,
lektorstudent ved MF
 NSO  Frida Rasmussen, lektorstudent ved UiO  Katharina Dimmen Kristoffersen, lektorstudent ved UiO
 Pedagogstudentene  Iril Myrvang Gjørv, lektorstudent ved UiO  Martin Gjærstad,
lektorstudent ved UiB
 Utdanningsforbundet   Gunn Gallavara  

 

Høring om forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål

Forslaget til evalueringstema og evalueringsspørsmål ble sendt på høring, med svarfrist tirsdag 17. november. Det kom inn 21 høringssvar. Mer informasjon

Evalueringstema og evalueringsspørsmål

Den sakkyndige komitéen har gått gjennom innspillene vi mottok gjennom høringsrunden og har blitt enige om evalueringstema og evalueringsspørsmål. Dette er de spørsmålene komitéen skal svare på i evalueringen av lektorutdanningene.

Her er en oversikt over evalueringsspørsmålene. Dere kan også lese om arbeidet som er gjort i evalueringen så langt, om hvordan vi har jobbet med høringssvarene, og om hva som skal skje videre i evalueringen.

Selvevaluering

En viktig del av evalueringens datagrunnlag vil være deltakernes selvevalueringer. Hver institusjon skal skrive én selvevaluering, som sendes til NOKUT innen 4. juni 2021. Selvevalueringen vil være et viktig bidrag til evalueringens datagrunnlag og skal legge til rette for dialog og refleksjoner rundt viktige styrker, utfordringer og utviklingsmuligheter i lektorutdanningen.

Ettersom lektorutdanningene inkluderer mange ulike aktører med ulike perspektiver og erfaringer, er det viktig at flere av disse involveres i arbeidet med å svare på spørsmålene i selvevalueringen. Dette inkluderer for eksempel studenter, nyutdannede lektorkandidater, praksiskoordinatorer og praksislærere, programansvarlige og annen ledelse, fagansatte tilknyttet profesjonsfaget og studiefagene og administrativt ansatte.

Se skjemaet med spørsmålene institusjonene skal svare på i selvevalueringen (pdf)

Her er opptak fra veiledningswebinaret om selvevalueringene (arrangert 17. februar 2021). Opptaket inkluderer tre innlegg: Inga Staal Jenset og Mogens Allan Niss fra den sakkyndige komitéen forteller om hvilken rolle selvevalueringene spiller i evalueringen og om komitéens forståelse av kvalitet, og Vigdis Vandvik fra bioCEED (Universitetet i Bergen) deler erfaringer fra deres arbeid med å skrive selvevaluering som et Senter for Fremragende Utdanning.

Spørreundersøkelser

NOKUT har gjennomført disse fem spørreundersøkelsene for å samle informasjon om ulike aktørers opplevelser av lektorutdanningene:

 • Frafalte lektorstudenter ble spurt om deres motivasjoner for å starte på lektorutdanningen, årsaker til at de sluttet, deres deltakelse i faglige og sosiale aktiviteter og deres opplevelser av kvalitet i studieprogrammet.
 • Aktive lektorstudenter ble spurt om deres motivasjoner for å starte på lektorutdanningen, deres deltakelse i faglige og sosiale aktiviteter, deres opplevelser av tilhørighet og deres opplevelser av kvalitet i studieprogrammet.
 • Nyutdannede lektorer ble spurt om deres motivasjoner for å starte på lektorutdanningen, deres deltakelse i faglige og sosiale aktiviteter, deres opplevelser av tilhørighet, deres opplevelser av kvalitet i studieprogrammet, overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse og opplevelsen av deres eget læringsutbytte.
 • Rektorer, avdelingsledere og andre ledere i ungdomsskoler og videregående skoler ble spurt om rekruttering av nyutdannede lektorer, om samsvaret mellom nye lektorers kompetanse og skolens behov og om eventuelt samarbeid om lektorutdanning med UH-institusjoner.
 • Undervisere ved lektorutdanningene ble spurt (via Underviserundersøkelsen) om deres rolle som lektorutdanner, forskningsbasert utdanning, faktorer som har betydning for valg av undervisnings- og arbeidsformer, tilknytning til arbeidslivet, samarbeid om lektorutdanningen og tilpassing av emner til lektorstudenter.

Spørreskjemaene finner du her:

Underveis i evalueringen deler NOKUT funn fra disse spørreundersøkelsene gjennom deskriptive rapporter og tematiske analyserapporter.


Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.