Lektorstudentene og jakten på profesjonsidentiteten

Et NOKUT-webinar av og for lektorstudenter arrangert av NOKUT, Pedagogstudentene og Lektorstudentene.

Lektorstudenter studerer pedagogikk, fagdidaktikk og to ulike disiplinfag på campus og har praksisopplæring i skolen. Gjennom studieløpet møter de derfor ulike faglige, sosiale og profesjonsfellesskap, og dette kan by på både muligheter og utfordringer. Lektorstudentene kan oppleve at de får større faglig tyngde av å ta disiplinfag sammen med disiplinstudentene. Men de kan også oppleve at de dras i alle retninger, eller at de blir sett på som "B-studenter".

I dette webinaret ønsket vi å løfte frem lektorstudentenes stemmer og belyse utfordringer og tiltak fra deres perspektiver.

  • Hvorfor er tilhørighet ofte vanskelig i lektorutdanningene?
  • Finnes det egentlig en lektoridentitet? Og er den i så fall noe annet enn en læreridentitet?

Dette var det første arrangementet i NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8–13. Evalueringen skal gi ny kunnskap om kvaliteten i lektorutdanningene og bidra til videre utvikling.

Program

Utfordringer og tiltak
– Innlegg fra Martha K. Birkeland, leder i Curriculus linjeforening ved UiA
– Innlegg fra Jonas Bakken, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Gruppediskusjoner om lektorstudentenes opplevelser
Utfordringer, tiltak og forslag til videre utvikling

Debatt om identitet og tilhørighet i lektorutdanningene

Med Ane Krogsæter Aarre (assisterende rektor ved Persbråten videregående skole i Oslo), Lyanne Skar-Lentze (leder for Lektorstudentene), Gørill Warvik Vedeler (faglig leder lektorutdanningen for trinn 8–13 ved UiT) og Iril Myrvang Gjørv (nestleder i Pedagogstudentene).