Retningen for utviklingen av NOKUT fram mot 2025 er staket ut

NOKUTs styre har etter en bred involveringsprosess vedtatt strategien for utviklingen av NOKUT fram mot 2025. Strategien viderefører ambisjonene som har vært gjeldende siden 2015, samtidig som vi løfter fram nye og viktige prioriteringer for årene som kommer.

– Vi vil takke alle som har bidratt med innspill til strategiarbeidet vårt. De har gjort sluttresultatet bedre. Det er veldig bra at så mange er engasjerte i oppdraget vårt og har ambisjoner for sektorene vi betjener. Vi lover at vi skal gjøre det vi kan for å leve opp til forventningene, sier styreleder Lise Iversen Kulbrandstad og NOKUT-direktør Terje Mørland.

De siste årene har NOKUT fått mange nye oppgaver. Etterspørselen etter tjenestene våre innenfor utenlandsk utdanning har økt betydelig. Samtidig har vi styrket arbeidet med norsk utdanning. Det har vi gjort både gjennom å videreutvikle myndighetsrollen og ved å være en tydeligere og synligere ambassadør og pådriver som bruker et bredt spekter av virkemidler for å sikre og bidra til å utvikle kvalitet i utdanningene. Dette arbeidet vil fortsette, samtidig som vi tar innover oss nye muligheter og utfordringer som følger av faglig utvikling, nye oppgaver og endrede rammebetingelser. Blant annet har NOKUT fått to nye søsterorganer i Diku og Unit, noe som både krever godt samarbeid og tydelig ansvarsdeling.

Kulbrandstad og Mørland forteller at NOKUTs samfunnsoppdrag kan beskrives gjennom tre roller: myndighetsrollen, kunnskapsrollen og pådriverrollen. Disse rollene har vi hatt lenge, men det er først gjennom denne strategiprosessen vi har satt ord på dem.

  • Myndighetsrollen – NOKUT forvalter regelverk og utøver myndighet gjennom å akkreditere og føre tilsyn med norsk utdanning og godkjenne utenlandsk utdanning. Myndighetsrollen er NOKUTs kjernerolle og er fundamentet for utøvelsen av de andre rollene.
  • Kunnskapsrollen – NOKUT frambringer, sammenstiller, analyserer og formidler kunnskap om kvalitetstilstanden i norsk utdanning. Tilsvarende rolle har vi for feltet godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse.
  • Pådriverrollen – NOKUT er ambassadør og pådriver for kvalitet i utdanning. I tillegg arbeider vi for at utenlandsk utdanning og kompetanse effektivt kan tas i bruk i Norge. Pådriverrollen handler om å bruke kunnskapen vi frambringer til å sette kvalitetsutfordringer og andre viktige tema på dagsorden og gi fagpolitiske råd.

Verdiene etterrettelig, imøtekommende og nytenkende, som skal prege NOKUTs arbeid, er videreført.

Strategien skal hjelpe NOKUT til å prioritere mellom ulike oppgaver framover. Vi har tydeliggjort mål og ambisjoner som viser hvilke områder vi særlig ønsker å påvirke gjennom arbeidet vårt. Vi har også mål og prioriteringer som skal hjelpe oss å effektivisere driften og frigjøre ressurser til nye oppgaver.

For arbeidet med å sikre, utvikle og informere om kvalitet i norsk utdanning har NOKUT fastsatt tre utviklingsmål:

  • Enklere og mer konsistent regelverk for sektoren
  • Bedre og mer effektivt kvalitetsarbeid ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler
  • Mer systematisk og lett tilgjengelig kunnskap om kvalitetstilstanden på fagområde- og studieprogramnivå

For arbeidet med å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning er det også fastsatt tre utviklingsmål:

  • Raskere og mer effektive prosesser for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse
  • Mer systematisk og lett tilgjengelig informasjon om hva utenlandsk utdanning tilsvarer i Norge
  • Bedre kunnskap om resultatene og effektene av godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning

Til hvert utviklingsmål angir strategien konkrete prioriteringer som viser hvordan vi skal arbeide for å nå målene.

Tematiske satsinger

NOKUT har de siste årene samlet deler av arbeidet i tematiske satsinger. Dette dreier seg om utfordringer innenfor utvalgte fagområder, utdanningstyper eller kvalitetsområder vi mener det er viktig at NOKUT prioriterer ressurser på. Operasjon praksis og Fagmiljø er to eksempler på tematiske satsinger i 2019. I strategiprosessen fikk vi mange gode innspill til tema og kvalitetsutfordringer vi bør prioritere de neste årene. Disse innspillene bruker vi nå til å utarbeide en flerårig plan med temaområder NOKUT vil ha spesiell oppmerksomhet på de nærmeste årene.

Første versjon av temaplanen blir ferdig tidlig i 2020. Planen bør oppdateres jevnlig. Vi legger derfor opp til flere innspillsprosesser med sektoren og andre interessenter i årene fremover.

Les hele strategien Strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025 (pdf)

Del med andre