Hvilke utdanninger og kvalitetsutfordringer bør NOKUT prioritere?

Til arbeidet med strategi og prioriteringer for 2020–2025 ønsker NOKUT innspill om fagområder, utdanningstyper eller kvalitetsutfordringer vi bør se nærmere på. Send oss gjerne forslag innen 1. september.

NOKUTs arbeid med norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning skal bidra både til å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Samtidig skal vi holde samfunnet orientert om det vi finner ut om kvalitetstilstanden. Vi har mange virkemidler for å gjøre dette. Mest kjent er kanskje tilsyn og akkreditering, men vi gjennomfører også evalueringer, undersøkelser og analyser av kvalitetstilstanden. Hensikten med disse aktivitetene er å få fram og sammenstille kunnskap som institusjonene og myndighetene kan bruke for å videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Tematiske satsinger

De siste årene har vi organisert deler av arbeidet vårt i det vi kaller tematiske satsinger. Slike satsinger kan vi f.eks. knytte til et bestemt fagområde, en utdanningstype eller et såkalt kvalitetsområde. Med det siste mener vi ulike forhold som er grunnleggende for at studentene kan tilbys utdanning av god kvalitet, eksempelvis fagmiljø, læringsmiljø, praksis, utdanningsledelse osv.

NOKUT kan adressere et tema på mange måter. Undersøkelser, oppsummeringer og analyser for å sammenstille en kunnskapsstatus vil være aktuelt for de fleste tema. Dette kan vi gjøre alene eller i samarbeid med andre. Tyngre lovforankrede virkemidler som tilsyn og evaluering benytter vi når kunnskapsgrunnlaget tilsier det. For å drøfte kvalitetsutfordringer og gode praksiser tar vi dessuten opp mange tema på frokostmøter, konferanser og seminarer.

Operasjon praksis og overgangen til høyere utdanning

NOKUTs tematiske arbeid har til nå resultert i mange analyser, rapporter og seminarer som har bidratt til å heve kunnskapsnivået om kvaliteten på høyere utdanning i Norge. Vi observerer og får tilbakemeldinger på at resultatene er nyttige i institusjonenes kvalitetsarbeid og ser ofte tydelige spor av det vi har funnet i stortingsmeldinger, NOU-er o.l. Her er noen eksempler på tematiske satsinger fra det siste året:

Med utgangspunkt i Studiebarometeret har vi kartlagt og analysert tilstanden når det gjelder praksis i høyere utdanning. Resultatene av kartleggingen oppsummeres i en samlerapport med status for praksisfeltet. Denne oppsummeringen vil vi legge fram og diskutere på et frokostmøte 13. september.

Det siste året har vi også rettet søkelyset på overgangen mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Vi har bl.a. sett på i hvor stor grad studentene selv oppfatter at videregående opplæring har forberedt dem på høyere utdanning. Resultatene av dette er omtalt i et tidligere blogginnlegg/DN. Andre tematiske prioriteringer i 2018 og 2019 har vært lærerutdanning, studentutveksling, fagmiljø og utdanningsledelse.

Les om flere tematiske satsinger i utkastet til strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025 (pdf)

Send oss innspill til tematiske prioriteringer

Framover ønsker vi å involvere sektoren og andre interessenter mer systematisk i prioriteringsarbeidet vårt. I forbindelse med arbeidet med ny strategiplan for 2020–2025 inviterte vi før sommeren til kommentarer på strategiarbeidet og til å komme med innspill til framtidige tematiske prioriteringer. Vi vil ha flere innspillsrunder i løpet av strategiperioden, men benytt anledningen nå!

Har du forslag til fagområder, utdanningstyper eller kvalitetsutfordringer NOKUT burde se nærmere på, håper vi å høre fra deg før fristen går ut 1. september.

Gi innspill til den strategiske utviklingen av NOKUT

Del med andre