Gi innspill til den strategiske utviklingen av NOKUT

NOKUT utarbeider nå strategien for perioden 2020–2025. Vi ønsker innspill og kommentarer til utviklingsretningen som stakes ut.

– Dagens strategi vedtok vi i 2014. Den har vært viktig for utviklingen av NOKUT de siste fem årene. I denne perioden har vi lagt vekt på å være en tydeligere og synligere ambassadør og pådriver for kvalitet i utdanning. Arbeidet med å dokumentere, informere og gi råd basert på fakta om kvalitetstilstanden har blitt styrket, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Etterspørselen etter NOKUTs tjenester har de siste årene økt betydelig, og vi har fått mange nye oppgaver. Veksten har vært spesielt stor innenfor godkjenning av utenlandsk utdanning, hvor vi har etablert flere nye godkjenningsordninger, fortsetter Mørland.

Han understreker at samtidig som strategiutkastet bygger på dagens strategi, skal den angi en tydelig retning for utviklingen innen alle NOKUTs ansvarsområder framover.

I 2018 ble kunnskapsforvaltningen omorganisert. NOKUTs mandat i universitets- og høyskoleloven er i all hovedsak videreført. Det innebærer at NOKUT fortsatt skal bidra både til å sikre og utvikle samt informere om kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. I tillegg skal NOKUT som før godkjenne utenlandsk utdanning.

I forbindelse med omorganiseringen fikk NOKUT nye oppgaver fra departementet. Disse oppgavene dreier seg om forvaltning av forskrifter og analyse- og kontrolloppgaver knyttet til økonomi og administrative forhold. NOKUT har med dette fått tilført ny kompetanse som gjør det mulig å ta et mer helhetlig ansvar som kunnskapsbasert forvalter av regelverket i sektoren. Samtidig ble det opprettet to nye søsterorganer, Diku og Unit. Derfor har det vært naturlig å revidere strategien for å tydeliggjøre NOKUTs rolle og skape grunnlag for en god arbeidsdeling og samordning mellom organene.

– For at resultatet skal bli best mulig ønsker vi dialog med sentrale aktører mens strategiarbeidet pågår. Vi vil invitere Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, studentorganisasjonene og organisasjoner i arbeidslivet til dialogmøter. I tillegg kan ulike aktører i sektoren, samarbeidspartnere og andre interessenter sende inn respons og innspill til den reviderte strategien, avslutter Mørland.

Kort om utkastet til strategi

NOKUTs samfunnsoppdrag har sin basis i universitets- og høyskoleloven. Utkastet til strategiplan tar utgangspunkt i dette samfunnsoppdraget og de overordnede målene som Kunnskapsdepartementet fastsetter for NOKUTs arbeid med norsk og utenlandsk utdanning og NOKUT som organisasjon. I tråd med statlig standard er disse målene i hovedsak rettet mot effekt for brukerne og samfunnet som helhet.

I strategien er det på hvert målområde en kort overordnet situasjonsbeskrivelse som etterfølges av utviklingsmål og strategiske prioriteringer for strategiperioden. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på utviklingsretningen vi trekker opp, i form av kommentarer og innspill til utviklingsmål og strategiske prioriteringer.

Som vedlegg til strategien vil vi lage en flerårig plan for tematiske prioriteringer for NOKUTs arbeid med norsk utdanning. De tematiske prioriteringene er knyttet til konkrete utfordringer og behov i sektoren innenfor bestemte fagområder/utdanningstyper eller kvalitetsområder (praksis, startkompetanse, internasjonalisering etc.). Vi vil gjerne ha konkrete innspill til tematiske prioriteringer for de nærmeste årene.

Kommentarer og innspill kan sendes til postmottak@nokut.no innen 1. september 2019.

Les Utkast til  strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025 (pdf)

Les innspill og kommentarer

Del med andre