Studenter godt fornøyde med utenlandsopphold

Både utveksling og kortere studieopphold i utlandet gir godt læringsutbytte og motivasjon for videre studier, mener studentene selv. Rundt 16 prosent av studentene har de siste årene vært på lengre utveksling, samtidig som mange også deltar på kortere utenlandsopphold.

Et stort flertall av studentene som har vært utenlands i forbindelse med studiene, sier de er tilfredse både med det faglige og det utenomfaglige utbyttet og at utenlandsoppholdet har gitt dem økt motivasjon. Samtidig er det store variasjoner mellom institusjoner og studieprogram, og mange steder er det få studenter som drar utenlands.

Dette kommer fram i en analyse NOKUT og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning) har gjort av svarene i Studiebarometeret fra 2017, den årlige spørreundersøkelsen NOKUT gjennomfører blant mer enn 60.000 norske studenter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er i gang med å utarbeide en stortingsmelding om mobilitet og er glad for tilbakemeldingene:

– Det er bra at så mange studenter gir utrykk for at utvekslingen er viktig, både for de faglige og sosiale sidene ved utdanningen. Samtidig vil jeg at flere skal få mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, så her må det blant annet tilrettelegges bedre fra universitetene og høyskolenes side, sier hun.

NOKUT og Diku er også fornøyde med resultatene, samtidig som analysen peker på noen utfordringer:

– Undersøkelsen viser at studentene i stor grad opplever utvekslingsopphold som en god faglig læringsarena. Det indikerer at utenlandsopphold bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning. Selv om studentene alt i alt er fornøyde, opplever en del studenter at det er dårlig faglig sammenheng mellom studiene i Norge og utvekslingsoppholdet de har i utlandet, sier Diku-direktør Harald Nybølet og NOKUT-direktør Terje Mørland.

Mørland og Nybølet oppfordrer universitetene og høyskolene til å sørge for at utvekslingsopphold blir godt faglig integrert i studieprogrammene. Ambisjonen bør være at det samlede faglige læringsutbyttet skal bli høyere når studentene inkluderer et opphold ved en utenlandsk institusjon, enn om de hadde tatt hele utdanningen sin i Norge. Det er dessuten viktig å kvalitetssikre de rent praktiske sidene ved et utvekslingsopphold:

– Et av de viktige funnene i vår felles analyse er at ingenting slår sterkere ut på utvekslingsstudentenes opplevelse av læring og motivasjon enn vertsinstitusjonenes praktiske tilrettelegging og at studentene opplever å tilhøre og være inkludert i et fagmiljø.

Spørsmålene om erfaringer med utenlandsopphold er blant de spørsmålene i Studiebarometeret som har fått høyest gjennomsnittlig poengsum. Med andre ord er studentene mer tilfredse med dette enn med de fleste andre kvalitetsområder de blir spurt om. Unntaket er spørsmålet om den faglige sammenhengen mellom utvekslingsoppholdet og studieprogrammet hjemme der studentene gir en middels score.

Studenter på kortere utenlandsopphold er også fornøyde

Et utvekslingsopphold er definert som et opphold som varer i minst tre måneder, gir studiepoeng og inngår som en del av graden ved hjemmeinstitusjonen. Men norske studenter deltar også på en rekke andre typer utenlandsopphold i forbindelse med studiene. Disse kan være langt kortere enn tre måneder og omfatter alt fra seminarer, konferanser og studieturer til praksisopphold og feltarbeid. Disse andre utenlandsoppholdene spiller en større rolle i profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag og i lærerutdanninger, der andelen studenter som drar på utveksling er liten. Studiebarometeret viser at en betydelig andel av studentene har vært på slike kortere utenlandsopphold, og at de er like tilfredse som de som har vært på utveksling. På noen områder scorer de faktisk enda høyere, for eksempel når det gjelder økt motivasjon.

Mørland og Nybølet understreker at kortvarige opphold i mange tilfeller kan knytte utdanning og forskning, studenter og lærere sammen på en annen måte enn i den alminnelige undervisningssituasjonen. Derfor bør både utveksling og andre former for utenlandsopphold være en del av planen for å løfte kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Les Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (pdf)

Del med andre