Sakkyndig komité: Doktorgradsprogram ved Nord oppfyller ikke krav for akkreditering

Den sakkyndige komiteen som har vurdert doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, har konkludert med at programmet ikke oppfyller gjeldende krav for akkreditering. Rapporten er nå oversendt Nord universitet for uttalelse. Det er NOKUTs styre som skal fatte vedtak i saken.

Den sakkyndige komiteen konkluderer med at området for doktorgraden ikke er tilstrekkelig definert og avgrenset, og at kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke er oppfylt. Dette gjør at det heller ikke er mulig å vurdere om universitetet har et fagmiljø som dekker de sentrale delene i doktorgradsprogrammet. Komiteen har videre konkludert med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå. Les hele rapporten fra den sakkyndige komiteen (pdf)

Videre saksbehandling og mulige konsekvenser

Saken skal etter planen behandles av NOKUTs styre i starten av februar 2020. Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil universitetet få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene. Dersom vilkårene for akkreditering fortsatt ikke er oppfylt når fristen går ut, vil NOKUT trekke tilbake akkrediteringen av doktorgradsprogrammet. Da må Nord universitet umiddelbart trekke studietilbudet tilbake og legge til rette for at stipendiatene kan fullføre doktorgradsprogrammet ved en annen institusjon.

Dette scenarioet vil dessuten innebære at Nord universitet sitter igjen med bare tre doktorgradsprogrammer. For å være akkreditert som universitet er det bl.a. krav om minimum fire doktorgradsprogrammer.

Del med andre