NOKUT skal revidere NLAs høyskoleakkreditering

NOKUT har varslet NLA Høgskolen (NLA) om at akkrediteringen som høyskole skal revideres.

Revideringen innebærer en gjennomgang av om NLA tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Det gjelder blant annet hvordan høyskolen forholder seg til universitets- og høyskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Dette er første gang NOKUT gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

– NOKUT skal bidra til at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Derfor følger vi med på utviklingen ved universitetene og høyskolene med utgangspunkt i kvalitetskrav satt i lov og forskrifter. For å forsikre oss om at NLA fortsatt oppfyller alle krav vil vi revidere akkrediteringen høyskolen har hatt siden 2006, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Bakgrunnen for at NOKUT vil revidere høyskolens akkreditering er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, forhold som har blitt avdekket gjennom mediene samt at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, har indikert lav og synkende forskningsproduksjon.

NOKUT gjennomfører revideringen ved å oppnevne en sakkyndig komité som skal vurdere om kravene til akkreditering som høyskole er oppfylt. Det er til slutt NOKUTs styre som vil fatte vedtak i saken på grunnlag av innstilling fra den sakkyndige komiteen.

Les NOKUTs brev til NLA Høgskolen (pdf)

Fakta

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.

Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

Høyskoleakkreditering

Gjennom å søke om høyskoleakkreditering kan en utdanningsinstitusjon få fullmakt til å selv opprette studietilbud på bachelorgradsnivået for alle fagområder.

Når det søkes om akkreditering som høyskole, vurderer en sakkyndig komité om de relevante kravene til akkreditering i universitets- og høyskoleloven, forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT er oppfylt. Vurderingen gjøres på grunnlag av skriftlig dokumentasjon og besøk ved institusjonen. NOKUTs styre fatter vedtak i saken på grunnlag av den sakkyndige komiteens vurdering.

Revidering av akkreditering

NOKUT kan revidere akkrediteringen til en institusjon for å undersøke om kravene for akkreditering fortsatt er oppfylt. Revideringen gjennomføres av en sakkyndig komité. På grunnlag av rapport fra den sakkyndige komiteen vil NOKUTs styre fatte vedtak i saken.

Dersom ikke alle kravene er oppfylt, vil institusjonen få en frist på inntil to år for å rette opp manglene. Etter opprettingsfristen blir det gjort en ny sakkyndig vurdering. Dersom NOKUTs styre konkluderer med at kravene fortsatt ikke er oppfylt, trekkes akkrediteringen tilbake.

En eventuell tilbaketrekking av en høyskoleakkreditering innebærer at høyskolen må søke NOKUT om å etablere nye studietilbud også på bachelorgradsnivået. Høyskolen kan også på lengre sikt risikere å miste finansiering over statsbudsjettet, siden institusjonsakkreditering fra 2025 vil være et vilkår for å motta statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

Del med andre