Spørreundersøkelse skal gi mer kunnskap om praktisk-pedagogisk utdanning

De neste tre ukene gjennomfører NOKUT en kartleggingsundersøkelse av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag. Alle landets PPU-studenter har nå muligheten til å svare på spørreundersøkelsen.

Illustrasjon: Undersøkelse på nett
Illustrasjon: Undersøkelse på nett

– Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan studentene vurderer utdanningskvaliteten. Svarene vi får danner grunnlaget for det videre arbeidet med kartleggingen, sier Kjersti Stabell Wiggen, prosjektleder for kartleggingen.

PPU er et ettårig studieprogram bestående av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis som kvalifiserer til å jobbe som lærer på hovedsakelig trinn 8–13. En stor andel av dagens lærere rekrutteres fra PPU.

Lite oppdatert kunnskap om PPU

Utdanningen tilbys ved 19 høyskoler og universiteter, og det tas opp om lag 2500 studenter hvert år. Likevel er det mangel på oppdatert kunnskap om studentenes oppfatninger om utdanningen sin på nasjonalt nivå, da den er en av få utdanninger som ikke inngår i Studiebarometeret. Årsaken til det er at Studiebarometeret kun sendes ut til 2-års- og 5-årsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier.

NOKUT kartla PPU også i 2012. Et av hovedfunnene da var at studentene og nyutdannede som deltok i undersøkelsen, ikke opplevde at utdanningen var relevant nok for gjennomføring av undervisning i skolen, og at den ikke i tilstrekkelig grad forberedte dem på å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen. I etterkant har utdanningen fått nye rammeplaner, nye nasjonale retningslinjer og justert opptaksgrunnlag. Derfor er det nyttig å se på dette på nytt.

Nyttig verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling

Spørreundersøkelsen som nå sendes ut vil både bestå av spørsmål hentet fra Studiebarometeret og spørsmål spesifikt rettet mot PPU.

– Undersøkelsen gir oss en mulighet til å sammenligne studentenes oppfatninger med resultater fra andre utdanningsprogram, samtidig som den gir mulighet til å sette lys på forhold med spesifikk relevans for PPU. Sammen med andre typer data og informasjon gir dette utdanningsinstitusjonene, studentene, myndighetene og interesseorganisasjonene et nyttig verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling, sier Stabell Wiggen.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut mandag 25. april. Resultatene fra kartleggingen vil presenteres til høsten.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Kartleggingen er en del av NOKUTs arbeid med lærerutdanning som har funnet sted de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Her kan du lese mer om kartleggingen.

Del med andre