Nye resultater fra Studiebarometeret: Lite nytt under solen

Denne uken la vi i NOKUT frem ferske resultater fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Det var få overraskelser i studentenes årlige dom over utdanningen de er i gang med.

Denne uken la vi i NOKUT frem ferske resultater fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Det var få overraskelser i studentenes årlige dom over utdanningen de er i gang med.

Gjennomsnittsresultatene er tilnærmet uendret de siste fire årene selv om det selvsagt er store forskjeller når vi går ned og ser på studieprogramnivå. Studentene er jevnt over godt fornøyde med utdanningen sin, men fremdeles er det flere deler studentene er mindre fornøyd med. For oss i NOKUT er denne stabiliteten et tegn på at resultatene fra undersøkelsen er til å stole på. Når det er sagt, så håper jeg virkelig at vi på sikt kan se endringer i studentenes tilfredshet – og da særlig der hvor studentene er minst fornøyde.

Ta for eksempel tilbakemelding og oppfølging. Dette er en gjenganger blant det studentene er minst fornøyde med på studiet sitt. Under mandagens NOKUT-frokost, der de nye resultatene fra Studiebarometeret ble lagt frem, var underviserne helt enige med studentene. Var det noe de ønsket at de kunne gjøre bedre, så var det oppfølging av studentene. Det å kunne gi mer utfyllende tilbakemeldinger ble særlig nevnt.

Varierte undervisningsformer er et annet gjenferd. De siste fire årene har vi hørt at studentene mener at varierte undervisningsformer er det som bidrar mest til læring. Også her er underviserne enige. I Underviserundersøkelsen svarer de at de ønsker å ta i bruk mer studentaktive undervisningsformer, men likevel er det de tradisjonelle formene som benyttes mest.

God utdanning avhenger av et samarbeid mellom undervisere og studenter, og at det er satt klare forventninger til hva studiet krever av begge parter. Derfor er jeg er glad for at studentene og underviserne er enige om hvor det er rom for forbedringer. Men hva skal til for at vi faktisk begynner å se endringer på disse punktene?

Ansvaret for å få til endring kan ikke legges til en enkelt studieprogramkoordinator alene som skal overbevise et helt underviserkorps. Eller på to professorer på et institutt som går under betegnelsen "ildsjeler". Dette er et faglig lederansvar for fagmiljøene knyttet til hvert enkelt studieprogram. Både Underviserundersøkelsen og Studiebarometeret er gode verktøy i dette arbeidet. 

Begge undersøkelsene gjør det nemlig mulig for institusjonene å sammenligne seg med andre universiteter og høyskoler, og å lære av hverandre. Hvordan har de fått til endringer på studieprogrammer som tidligere har gjort det dårlig i undersøkelsene? Hvilke grep har de innført som gjør at studentene får den tilbakemeldingen de ønsker, uten at det tar mer tid for underviseren? (Under NOKUT-konferansen 2016 fikk vi eksempler på at det er mulig). Hva bør vi gjøre for å få til de samme endringene?

Vi i NOKUT vil ikke bare gjennomføre undersøkelsene. Vi vil gjerne bidra til å løfte frem de gode eksemplene der endring har skjedd. Derfor oppfordrer jeg alle universitetene og høyskolene til å dele disse med oss og andre. Så får vi forhåpentligvis se (store) endringer under solen i årene som kommer.

Del med andre