Tidligere tilsyn

Pilotprosjekt 2018–2021

  • AOF Østfold
  • Fagskolen Aldring og helse
  • Fredrikstad Fagakademi
  • NKI Fagskoler AS
  • Norsk hestesenter

Alle tilsynene er nå avsluttet. Tilsynsrapportene er publiserte.

Resultater fra pilotprosjektet

Pilotprosjektet ble gjennomført i 2018–2021. Tilsynsprosessen er nå justert og oppdatert i samsvar med dagens regelverk.

Fire av de fem fagskolene som deltok i piloten, fikk frist på inntil ett år til å rette opp mangler i kvalitetsarbeidet. En fagskole hadde fremdeles mangler i kvalitetsarbeidet etter opprettingsperioden, og er nå fratatt retten til å søke NOKUT om akkreditering av nye fagskoleutdanninger. Fagskolen kan kreve nytt tilsyn med kvalitetsarbeidet når det har gått ett år etter at retten til å søke om akkreditering av fagskoleutdanning ble trukket tilbake.

Pilotprosjektet avdekket blant annet at fagskolene hadde behov for å

  • tydeliggjøre ansvars- og rapporteringslinjer i tråd med fagskolens organisering
  • fastsette gode rutiner for internkontroll
  • fastsette gode mål og indikatorer, blant annet ved å ha diskusjoner om hva kvalitet betyr i de ulike utdanningene
  • lage brukervennlige, tydelige og nyttige systemer

Fagskolene som deltok i piloten, har meldt tilbake at tilsynsprosessen har vært lærerik, og at den har påvirket fagskolene på en positiv måte.