Nye råd for å lykkes med grunnskolelærerutdanningene

Internasjonal rådgivningsgruppe anbefaler mindre detaljstyring og midlertidig reformstopp for grunnskolelærerutdanningene.

I 2016 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å opprette og drifte en internasjonal rådgivningsgruppe. Gruppas oppdrag har vært å bidra til å utvikle de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. Etter tre års arbeid leverer de anbefalingene sine i en ny rapport.

Støtter ambisiøse mål

– Rådgivningsgruppa har gjort et godt og grundig arbeid. Gruppa støtter endringen av lærerutdanningene til femårige masterprogram, og de kommer med tydelige anbefalinger for å lykkes med reformen. Jeg håper at rådene vil være nyttige både for lærerutdanningsmiljøene og Kunnskapsdepartementet. Rådene blir også viktig for NOKUTs videre arbeid med utdanningene, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Høsten 2017 ble de fireårige grunnskolelærerutdanningene til femårige masterprogram. Det første studentkullet er nå midtveis i studieløpet. Rådgivningsgruppa har sett på hva som må gjøres for å lykkes med endringen.

– Norges målsetninger for grunnskolelærerutdanningene er veldig ambisiøse og er basert på høye forventninger til studenter, skoler, lærerutdannere og til landets skoleelever. Vi ønsker å bidra til at Norge lykkes med endringen i grunnskolelærerutdanningene, sier gruppas leder Marilyn Cochran-Smith, professor ved Boston College.

Anbefalinger til NOKUT og Kunnskapsdepartementet

I rapporten kommer gruppa med flere anbefalinger både til myndigheter, som NOKUT og Kunnskapsdepartementet, og til institusjonene som utdanner fremtidens lærere i Norge.

I anbefalingene trekker gruppa frem fire elementer i grunnskolelærerutdanningen som de mener er essensielle for å lykkes med endringen til femårig masterprogram:

 • Mindre detaljstyring, mer tillit
  Myndighetene må detaljstyre utdanningene mindre gjennom rammeplaner, nasjonale retningslinjer og andre detaljerte styrings- og kontrolltiltak. Institusjonene og studieprogrammene må få tillit til å ta et enda mer aktivt eierskap til utviklingen av kvaliteten på en måte som er tilpasset den regionale virkeligheten de befinner seg i.
 • Midlertidig reformstopp
  Myndighetene må sette en midlertidig stopper for nye reformer. Lærerutdanningene har blitt reformert mange ganger på forholdsmessig kort tid, og skal denne reformen lykkes, må institusjonene få tid og ressurser til å lykkes. Det er også helt sentralt at ulike myndigheter koordinerer aktivitetene sine bedre. Utdanningsdirektoratet, Diku og NOKUT bør etablere et forum som sikrer at tiltakene og initiativene deres er samkjørte, koordinerte og kunnskapsbaserte.
 • Samarbeid og partnerskap
  For å lykkes må lærerutdanningsinstitusjonene og skolene bygge partnerskap der de er likeverdige partnere. En vellykket reform vil kreve at dette partnerskapet utvikles og fokuserer på alle faglige prosesser.
 • Finansiering
  Skal reformen lykkes, må myndighetene være villige til å fullt ut finansiere de ekstra driftskostnadene til institusjonene. Å flytte en utdanning fra bachelor- til mastergradsnivå krever større fagmiljø med forskerkompetanse, og det blir flere studenter på campus og i praksis.

– Jeg håper fagmiljøene og myndighetene vil lese rapporten med interesse, og at de diskuterer den med hverandre. God dialog mellom myndigheter og lærerutdannere er en forutsetning for å lykkes med denne ambisiøse reformen. Anbefalingene fra rådgivningsgruppa kan være et godt utgangspunkt for den videre dialogen, oppfordrer Mørland.

APT-gruppas medlemmer

Den rådgivende gruppa er sammensatt av sju internasjonalt ledende lærerutdannere og forskere fra USA, Storbritannia, Finland, Sverige og New Zealand.

Marilyn Cochran-Smith (leder) er Cawthorne Professor of Teacher Education for Urban Schools og leder stipendiatprogrammet i Curriculum & Instruction ved Lynch School of Education, Boston College.

Karen Hammerness er forskningsdirektør i utdanning og evaluering ved the American Museum of Natural History, New York.

Lexie Grudnoff er førsteamanuensis i lærerutdanning ved University of Auckland, og ledet utviklingen av et av New Zealands første masterprogram i grunnskolelærerutdanning.

Mikael Alexandersson er professor ved Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ved Gøteborgs universitet.

Auli Toom er professor og leder for Helsinki University Centre for University Teaching and Learning.

Alis Oancea er professor i utdanning og forskningspolicy ved University of Oxford, hvor hun også er forskningsleder for instituttet for utdanning.

Viv Ellis er professor i utdanningsledelse og lærerutvikling og forskningsleder for the School of Education, Community and Society ved King’s College London. Han er også professor II i lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

Ekspertgruppen – APT

Del med andre