Godt kvalitetsarbeid ved fusjonerte flercampus-institusjoner

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Nord universitetet (NORD) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er nå godkjent. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har fått frist til 1. juni 2020 for å rette opp enkelte mangler i kvalitetsarbeidet.

Tilsynene ble gjennomført våren 2019, og er det første av NOKUTs ordinære tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid som er gjennomført etter at pilotprosjektet for ny metode for slike tilsyn ble ferdigstilt høsten 2018.

– Institusjonene har vist at de arbeider på en god og systematisk måte med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

Nye kvalitetssystemer og felles kvalitetskultur

De fire institusjonene har relativt nylig vært gjennom fusjonsprosesser, noe som også innebærer behov for å utvikle nye systemer for kvalitetsarbeid og en felles kvalitetskultur. Dette er krevende prosesser, og det tar tid å utvikle og implementere nye systemer og nye praksiser på tvers i en ny institusjon.

– Alle institusjonene har utviklet kvalitetssystemer som er tilpasset forholdene sine. De har også sikret god forankring av og eierskap til kvalitetsarbeidet blant ansatte og studenter, sier Mørland.

Tilsynet har samtidig vist at det kan være utfordrende å få på plass godt fungerende studentdemokratier etter en fusjonsprosess. Dette er en problemstilling som flere av institusjonene har fått råd om å arbeide videre med i samarbeid med studentene.

Hensiktsmessige ordninger for kontroll av studietilbud

Institusjonene har ansvar for å sikre at alle utdanningene de tilbyr holder høy kvalitet, og at utdanningstilbudene oppfyller alle krav i lover og forskrifter. Da NOKUT for første gang førte tilsyn med nye krav i studietilsynsforskriften, kom det frem at flere av institusjonene ikke hadde rukket å få på plass ordninger som sikrer systematisk kontroll med at alle studietilbud tilfredsstiller forskriftskravene.

– Vi er glade for å se at tre av de fire institusjonene nå har fått på plass ordninger for å sikre slik kontroll, sier NOKUT-direktøren, og legger til at det er positivt å se at institusjonene justerer og tilpasser kvalitetsarbeidet når det er nødvendig.

– På den måten sikres kvalitetssystemet og kvaliteten i utdanningen samtidig som det ikke legges opp til uhensiktsmessig omfattende systemer, sier han.

Høgskulen på Vestlandet må rette opp enkelte mangler

Av de fire institusjonene som har vært under tilsyn, er det bare HVL som har fått vedtak om at kvalitetsarbeidet har enkelte mangler. Den sakkyndige komiteens konklusjon er at høyskolen må tydeliggjøre i rammeverket for kvalitetsarbeidet at de har ordninger som sikrer systematisk kontroll med at alle studietilbud tilfredsstiller krav i forskriftene.

– HVL har fått frist til 1. juni 2020 med å rette opp manglene før ny sakkyndig vurdering og behandling i NOKUTs styre, avslutter Mørland.

Tilsynsrapporter

 

Del med andre