Kartlegginga av dei praktisk-pedagogiske utdanningane (PPU) gir ny innsikt

Sidan 2020 har NOKUT kartlagt dei praktisk-pedagogiske utdanningane (PPU), og i ein fersk rapport har vi samla innspela vi fekk til kva som skaper god kvalitet på PPU for allmenn- og yrkesfag.

Kartlegginga av PPU er ein del av NOKUTs tematiske arbeid med lærarutdanningane, der formålet har vore å frambringe kunnskap om lærarutdanningane ved norske lærestadar.

No er hovudrapporten klar, og den gir verdifull innsikt i kva både studentar, kandidatar og skuleleiarar meiner gir god kvalitet i PPU, fortel NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Vi håper funna som rapporten peiker på, er til nytte i det vidare arbeidet med å utvikle kvaliteten i utdanningane. Det er eit intensivt år PPU-studentane gjennomgår, men vi ser at det kan gjerast nokre justeringar knytte til praksisperioden, som er ein sentral del av studiet, seier Vinje.

Hovudfunna frå rapporten inkluderer følgjande:

  • Studentar på PPU for yrkesfag er generelt meir motiverte og meir fornøgde med utdanninga si enn studentar på PPU for allmennfag. Det er også ein tydeleg forskjell i tilfredsheit med studieprogrammet mellom dei to gruppene.
  • Ein gjennomgang av tidlegare forsking viser at praksisopplæring blir oppfatta som viktig for motivasjonen og tryggleiken til lærarstudentar. Likevel har nokre studentar opplevde utfordringar knytt til gjennomføringa av praksisperioden, inkludert episodar ved tildeling av praksisskule og rettleiarar.
  • Resultata frå spørjeundersøkinga blant PPU-studentane viser at studentane er mest fornøgde med vurderingsform, læringsutbyttet frå praksis, studentaktiv undervisning og det faglege miljøet blant studentane.
  • Samtidig opplever både PPU-studentar og kandidatar at praksisopplæringa førebur dei best til jobben som lærer, følgd av fag-/yrkesdidaktikk og pedagogikk. Skuleleiarane vurderer også PPU-kandidatane som kompetente og meiner at tett samarbeid med kollegaar er viktig for ein god overgang frå utdanning til yrke.
  • Kandidatar, studentar og skuleleiarar vurderer kompetansen til dei nyutdanna ulikt. Studentane er meir positive i vurderinga av eigen kompetanse enn kandidatane. Medan skuleleiarane vurderer kandidatane som meir kompetente enn det kandidatane sjølv gjer.

Rapporten gir også innsikt i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonane og praksisfeltet, der det kjem fram at samarbeidet generelt sett er godt, men at det er behov for betre forankring i leiinga og auka informasjonsflyt.

Les heile rapporten her (pdf)

Langvarig evaluering av lærarutdanningane i Noreg

Sidan 2013 har NOKUT gjennomført evalueringar av alle dei ulike lærarutdanningane i Noreg. Målet med desse evalueringane har heile tida vore å frambringe kunnskap om kvalitetstilstanden ved dei ulike lærestadane, og ofte har det også kome råd til forbetringar som lærestadane kan ta med seg i kvalitetsarbeidet sitt.

Ein av NOKUTs lovpålagde oppgåver er å gjennomføre evalueringar av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høgare utdanning, fortel NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– NOKUTs evalueringar er heilt i kjernen av samfunnsoppdraget vårt og er noko vi har fått gode tilbakemeldingar på når vi blir evaluerte eksternt. Moderne kvalitetssikring på europeisk nivå er ikkje berre tilsyns- og akkrediteringsarbeid, men også evaluering og kartlegging av kvalitetstilstanden i høgare utdanning, seier Kristin Vinje.

Del med andre