Realkompetansevurdering på fagskolene

Læring skjer på mange ulike arenaer. I de fleste sammenhenger vil det være den faktiske kompetansen en person har, snarere enn hvordan den er oppnådd, som er det vesentlige. Dette anerkjenner fagskolen når de tar opp studenter eller gir fritak fra et emne i en fagskoleutdanning på bakgrunn av realkompetanse. I denne teksten kan dere lese mer om hva realkompetanse og realkompetansevurdering er.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som en person har tilegnet seg, enten gjennom

  • formell læring, for eksempel utenlandsk utdanning, høyere utdanning, folkehøyskole eller voksenopplæring
  • ikke-formell læring, for eksempel kurs eller annen strukturert opplæring som ikke inngår i utdanningssystemet
  • uformell læring, for eksempel omsorgsarbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid eller arbeidserfaring

Hva er realkompetansevurdering?

Fagskolen gjør en realkompetansevurdering når de skal fastslå om en søker har kompetanse som tilsvarer

  • det formelle opptakskravet, når personen ønsker opptak til en fagskoleutdanning
  • det man skal oppnå etter et emne, når personen ønsker fritak fra et emne

Fagskolen gjør i disse tilfellene en konkret vurdering av om søkeren har dokumentert kompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet for utdanningen eller emnet hen søker fritak fra. Fagskolen kan ikke stille strengere krav til søkere med realkompetanse enn til de øvrige søkerne.

Alle fagskoler skal ha opptak på bakgrunn av realkompetanse blant sine opptakskrav.

Kan fagskolen stille krav om et visst antall år med yrkeserfaring?

Nei, fagskolen kan ikke sette krav om et visst antall år med yrkeserfaring for at personer skal kunne få vurdert en søknad om opptak eller fritak på bakgrunn av realkompetanse. Yrkeserfaring er et eksempel på realkompetanse, men det kan ikke stilles krav om et visst antall års yrkeserfaring for at en søker skal få sin kompetanse realkompetansevurdert.

Hvilke kilder gir mer informasjon om realkompetansereglene?

Dere kan lese mer om reglene om realkompetansevurdering i disse rettskildene:

Andre nyttige lenker er:


Tilbake til Regelverk for fagskoler