Operasjon praksis

I høst annonserte Kunnskapsdepartementet at de vil legge frem en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på praksis. Dette er en melding jeg er spent på, og vi i NOKUT ser fram til å bidra med vår kunnskap og kompetanse.

NOKUTs rapport Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning, som ble lagt frem på en NOKUT-frokost i høst, er én av grunnene til at vi i NOKUT nå har satt i gang et prosjekt om praksis. Rapporten har blitt flittig sitert – blant annet av Kunnskapsdepartementet. Mye tyder på at det er krevende å oppnå høy og forutsigbar kvalitet i praksis. Samtidig er det mange som ønsker større innslag av praksis i høyere utdanning.

Vi kaller prosjektet vårt for Operasjon praksis. Med Operasjon praksis ønsker vi å bidra til å rette oppmerksomhet mot aktuelle utfordringer og gode erfaringer. Først vil vi samle, systematisere og dele kunnskap i samarbeid med sektoren og praksisfeltet. Dette gir oss samtidig et kunnskapsgrunnlag for å beslutte hvordan NOKUT bør følge opp videre.

Det kan være gjennom tilsyn, evalueringer, forslag til endringer i regelverk og virkemidler eller andre virkemidler NOKUT rår over. Dette kunnskapsgrunnlaget vil vi dele med departementet i arbeidet med den varslede meldingen.

En praksisdel kan ikke være en «quick fix» for å sikre at utdanningen oppleves som arbeidslivsrelevant. NOKUT ønsker å bidra til at universiteter, høyskoler, myndigheter og andre sentrale aktører har et kunnskapsbasert forhold til praksis. Er praksis den beste måten for studentene å oppnå læringsutbyttet sitt? Finnes det alternative praksismodeller som vil fungere bedre enn de som benyttes i dag? Kanskje fungerer praksis best når det sees i sammenheng med andre tiltak for økt arbeidslivsrelevans og et bredere samarbeid med arbeidslivet? Dette ser vi frem til å utforske. Her må også arbeidslivet være bevisst ansvaret sitt.

Jeg ønsker alle initiativer for å bedre samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet velkommen. En undersøkelse om arbeidslivsrelevans, som vi gjennomførte for noen år siden, viste at Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA-ene) ikke har etablert seg som drivkrefter for økt arbeidslivskontakt og samarbeid og har liten innflytelse på studieprogramnivå. Det er mye som tyder på at båndene mellom utdanning og arbeidsliv i mange tilfeller holdes sammen av ildsjeler. Dette er velkjent kunnskap, og det er derfor flott at statsråden vil se nærmere på alternativer i en stortingsmelding.

NOKUT og jeg ser frem til en slik melding, og vi er klare til å bistå med arbeidet.

Les mer om Operasjon praksis

Del med andre