NOKUTs utlandsfelt evaluert

Å evaluere er kjernen i NOKUTs mandat, og med jevne mellomrom blir vi også selv evaluert. Det er viktig for oss at det vi gjør er i tråd med internasjonale konvensjoner og retningslinjer, og at vi får tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss.

Denne gangen er det NOKUTs arbeid som nasjonalt ENIC-NARIC-kontor som er evaluert. Dette dreier seg om feltet godkjenning og informasjon om utenlandsk utdanning.

NOKUT kommer svært godt ut av evalueringen. Rutiner og kvaliteten på både godkjennings- og informasjonsarbeidet får ros. Samtidig har evalueringskomiteen gitt oss konstruktive tilbakemeldinger som jeg tror kan bidra til at arbeidet vårt kan bli både enda bedre og mer effektivt.

Spesielt gleder jeg meg over at NOKUT oppfattes som et foregangsorgan i utviklingen av godkjenningsfeltet internasjonalt. Komiteen trekker bl.a. fram ordningen med å godkjenne utdanning for flyktninger og andre uten verifiserbare vitnemål som noe andre land kan lære av.

Like interessant er det at selve organiseringen av NOKUT fremheves som viktig for videreutviklingen av godkjenningsfeltet. NOKUT har en stor fordel av å ha kompetanse og nettverk både innen godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner og kvalitetssikring av nasjonal utdanning under samme tak. Synergiene ser vi tydelig i arbeidet med å fornye godkjenningspraksisen vår. Kvalifikasjonsrammeverk, hvor læringsutbytte står sentralt, blir et stadig viktigere redskap i godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner. I NOKUT arbeider vi nå med å legge om vurderingsrutinene slik at sammenligning av læringsutbytte blir det sentrale for utdanninger som er tatt i andre land som har kvalifikasjonsrammeverk. Vi har startet med doktorgradsutdanninger og vil vurdere master- og bachelornivåene etter hvert.

Parallelt ønsker NOKUT å bidra aktivt til det langsiktige målet om at kvalifikasjoner skal bli automatisk godkjent mellom Bologna-land. For å lykkes med det, er det nødvendig med tett samhandling mellom ENIC-NARIC-kontorer og kvalitetssikringsorganer. Viktigheten av slik samhandling ble understreket i kommunikeet fra årets ministermøte i Bolognaprosessen. Automatisk godkjenning mellom alle Bologna-landene ligger nok svært langt fram i tid. Men vi kan starte i det små og begynne prosessen med land vi allerede har godt samarbeid med. Som kombinert ENIC-NARIC og kvalitetssikringsorgan har vi i NOKUT de beste forutsetninger til å gå i front i dette arbeidet.

Del med andre