Mer og bedre veiledning og erfaringsdeling

Vi ser at institusjonene etterspør flere møteplasser for å diskutere utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, og at dialog og erfaringsdeling har god effekt. Derfor vil NOKUT styrke innsatsen på veiledning og i samspill med institusjonene tilrettelegge for mer dialog og erfaringsdeling. Slik kan vi sammen styrke arbeidet med utdanningskvalitet.

Universiteter, høyskoler og fagskoler har selv ansvaret for kvaliteten i studietilbudene sine. For å sikre at institusjonene følger opp dette på en god måte, fører NOKUT tilsyn med kvalitetsarbeidet. I perioden 2017 til 2024 skal vi føre slike tilsyn ved 51 universiteter og høyskoler. I 2019 har vi for første gang også testet ut en metode for tilsyn med kvalitetsarbeid ved fagskoler. I dette tilsynet har vi lagt vekt på vårt felles mål om høy kvalitet i studietilbudene og et godt og effektivt kvalitetsarbeid. Slik kan vi sikre at det systematiske kvalitetsarbeidet er i tråd med lovverket og samtidig stimulere institusjonene til å videreutvikle arbeidet med forbedring og utvikling av utdanningene.

Tilsyn med kvalitetsarbeid er imidlertid bare ett av flere virkemidler vi har for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. NOKUT har god innsikt i regelverket, og vi har erfaring med å se mange institusjoners arbeid med utdanningskvalitet på tvers og over tid. Denne kunnskapen vil vi bruke mer aktivt i en tydeligere rolle som veileder overfor institusjonene. Vi ønsker også å tilrettelegge for at institusjonene kan møtes på tvers for å dele erfaringer seg imellom. Det er institusjonene som har best innsikt i mulighetene og utfordringene knyttet til det å drifte og videreutvikle utdanningene, og vi merker at det har stor verdi å dele slike erfaringer.

NOKUT ønsker å bidra til at institusjonene blir best mulig på å sikre og utvikle kvaliteten i studietilbudene sine. I utkast til strategi for NOKUT 2020 til 2025 peker vi på flere måter NOKUT kan bidra. Blant annet vil vi skape flere møteplasser, gjøre mer informasjon om utdanningskvalitet lettere tilgjengelig for flere og bruke nye kanaler for å vise frem gode eksempler og mulige utfordringer for å skape kvalitet i utdanningen.

På arrangementene våre, som informasjonsmøter, søkerkurs og veiledningsseminarer, ønsker vi åpne samtaler, både institusjonene imellom og mellom oss og institusjonene. Vi har styrket innsatsen for å skape slike møteplasser, blant annet gjennom rekken av arbeidsverksteder og seminarer sist vinter, hvor vi belyste kravene som stilles til studietilbud og kvalitetsarbeid både i høyere yrkesfaglig utdanning og i høyere utdanning. Vi har erfart at slike arrangementer er etterspurt og vil derfor fortsette med å tilrettelegge for og videreutvikle denne typen møteplasser.

Vi håper også at institusjonene i økende grad vil dele erfaringer med hverandre på eget initiativ. NOKUTs tredje runde med tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid er delt inn i syv prosjekter, hvor hvert prosjekt er satt sammen av institusjoner med visse likhetstrekk. Målsetningen er å legge til rette for utvikling gjennom utveksling av erfaringer. Dette er en viktig brikke i kvalitetsarbeidet før, under og etter tilsynene våre.

Vi tror institusjonene kan lære mye av hverandre, og jeg håper at de vil gjøre dette i enda større grad fremover. I tilsyn med kvalitetsarbeidet som NOKUT gjennomførte denne våren, har flere av institusjonene gitt oss tilbakemelding om at de har hatt nyttige samtaler og møter med hverandre i løpet av prosessen, hvor de blant annet har delt erfaringer om kvalitetsarbeidet og tilsynsprosessen. Denne type dialog oppfordrer vi også fagskolene til å ha. I etterkant av seminarene vi holdt i 2018 har vi fått tilbakemeldinger fra fagskoler om at slik tilrettelegging er velkomment. Med slike samtaler kan institusjonene diskutere utfordringer og hente inspirasjon og lærdom fra hverandre. Det er jeg overbevist om at er til alles nytte.

NOKUT vil gjerne ha konkrete tilbakemeldinger og innspill på hva institusjonene ønsker seg fra oss. Det gjelder både hva slags informasjon det er behov for og hvordan denne informasjonen best kan gjøres tilgjengelig. Slike tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne gi enda bedre veiledning og for å skape gode møteplasser for de som arbeider med høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.

Dersom du har innspill til oss kan du sende det til postmottak@nokut.no.

Del med andre