Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i NOKUTs oppgaver

Da regjeringen i februar varslet endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen, fikk vi beskjed om at det også ville berøre NOKUT. 2. juli sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et høringsnotat hvor de foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven. Hensikten med endringene er å flytte ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir.

Da vi sendte inn våre innspill til KD 15. mars, argumenterte vi for at dagens oppgaveportefølje henger godt sammen, og at også ansvaret for å godkjenne utenlandsk utdanning burde være en kjerneoppgave for NOKUT fremover. KD er av en annen oppfatning, og departementet foreslår at godkjenningsoppgavene bør flyttes fra NOKUT til HK-dir. Vi skal nå vurdere forslaget nøye før vi sender inn høringssvaret vårt innen fristen i oktober.

NOKUT har definert tre roller som vi mener også bør være tydelige i årene som kommer: Myndighetsrollen, kunnskapsrollen og pådriverrollen. Jeg er glad for at KD understreker at NOKUT skal ha en sentral rolle i utdanningsevalueringer fremover, og at NOKUT fortsatt skal ha ansvaret for undersøkelser som eksempelvis Studiebarometeret. Våre undersøkelser og evalueringer er viktige verktøy i arbeidet med å sikre kvaliteten og ivareta tilliten til høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, både for oss og for institusjonene, studentene og arbeidslivet.

Min ambisjon er uansett at NOKUT fortsatt skal være et moderne og europeisk ledende kvalitetssikringsorgan. Uløselig knyttet til begrepet kvalitetssikring ligger også kvalitetsutvikling. Det betyr at NOKUT både skal føre tilsyn for å sikre at institusjonene tar det ansvaret de selv har for kvalitet, samtidig som vi skal bidra med kunnskap til at institusjonene kan forbedre sitt eget arbeid med kvalitetsutvikling. Vi håper at NOKUT også fremover vil ha oppgaver og virkemidler som gjør at vi på en god måte kan bidra til både å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Hva betyr det? Hvilket ansvar og hva slags virkemidler er det viktig at NOKUT har fremover for at samfunnet fortsatt skal kunne ha tillit til utdanningskvaliteten? Det er spørsmål jeg håper mange vil engasjere seg i og gjøre seg opp en mening om.

Etter høringsfristen i oktober vil KD utarbeide en lovproposisjon som etter planen skal fremmes for Stortinget på vårparten neste år. Departementet legger opp til at Stortinget kan vedta endringer og at oppgaver eventuelt kan flyttes fra NOKUT neste sommer.

NOKUT er hele Norges kvalitetssikringsorgan, og det er Stortinget som vedtar rammene for NOKUTs faglig uavhengige rolle. Vi i NOKUT skal gjøre vårt for å opplyse samtalen, slik at Stortinget til slutt kan gjøre vedtak som er til det beste for det norske samfunnet. Jeg ser fram til gode diskusjoner og tar gjerne imot innspill til hvordan vi kan videreutvikle oss for å løse samfunnsoppdraget vårt på en enda bedre måte.

Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere HK-dir med oppstarten. Vi i NOKUT ser frem til et godt samarbeid med det nye direktoratet og vil ønske lykke til med det viktige arbeidet som skal gjøres.

Her kan du lese saken på regjeringen.no og KDs høringsnotat.

Del med andre