Om SFU-ordningen

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning. Ordningen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010 og forvaltes av NOKUT.

Formålet med ordningen

SFU-ordningen innebærer en konsentrert, fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og læringsmåter i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.

Det overordnede målet med ordningen er å bidra til utvikling av fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler. En viktig målsetting med SFU-ordningen er å stimulere til fremragende FoU-basert utdanning.

SFU-ordningen skal særlig fremme og premiere arbeidet som finner sted i interaksjonen mellom studenter, undervisere, støttetjenester og utdanningens kunnskapsbase.

Sentrenes organisering og varighet

Et SFU er knyttet til en utdanningsinstitusjon, heretter betegnet som "vertsinstitusjonen", som står ansvarlig for virksomheten. Vertsinstitusjoner kan være universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

SFU-utlysningene er i utgangspunktet åpne for alle fagområder, men Kunnskapsdepartementet kan gi føringer for en enkelt utlysningsrunde. Intensjonen er at det skal lyses ut nye sentre hvert tredje år.

En internasjonal ekspertgruppe med studentrepresentasjon gjennomfører vurderingen av søknader. Det er NOKUT som oppnevner medlemmene av ekspertgruppen. Ekspertgruppens anbefalinger legges frem for NOKUTs styre, som tar den endelige beslutningen.

Midtveisevaluering

SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Evalueringen blir gjennomført av en komité som blant annet vurderer om sentrene har oppnådd målene de selv satte for femårsperioden og målene som er satt for SFU-er, samt hvilken påvirkning senteret har hatt.

I tillegg skal planer for den eventuelle nye femårsperioden vurderes før komiteen til slutt sender en anbefaling til NOKUTs styre om hvorvidt de mener at hvert av sentrene skal få forlenget SFU-status.

I 2017 ble bioCEEDCEMPE og MatRIC vurdert for fem nye år. Alle tre fikk tildelt SFU-status i 2014.12. desember 2017 vedtok NOKUTs styre at sentrene får fortsette som Sentre for fremragende utdanning (SFU) i ytterligere fem år.

Tidligere har ProTed vært gjennom midtevaluering. De ble tildelt SFU-status i 2012 og fikk denne forlenget til 2021 i oktober 2015.

Ordningens historie

Idéen om en slik senterordning kom fra Stjernø-utvalget. Les Stjernø-utvalgets rapport.

Forslaget ble videre utredet av Universitets- og høgskolerådet i 2008–2009 under ledelse av professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo. Les utredningen fra Universitets- og høgskolerådet.

Høsten 2010 ga Kunnskapsdepartementet NOKUT i oppdrag å etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning. Les oppdragsbrevet fra KD.

En ekstern komité, ledet av professor Roger Säljö ved Göteborgs universitet, bistod NOKUT i arbeidet med konkretisering av kriteriene for tildeling av status som senter for fremragende utdanning. Kriteriene ble sendt på høring og deretter vedtatt av NOKUTs styre i april 2011. Se gjeldende kriterier for SFU-ordningen (pdf). Du kan også lese innspillene NOKUT fikk til kriteriene.

I 2011 ble det lyst ut midler til etablering av et pilotsenter for fremragende utdanning. Pilotrunden var knyttet til lærerutdanning, og senterstatus ble gitt til ProTed, et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Les mer om utlysningen i 2011.

I 2013 ble det lyst ut midler til tre nye sentre. Utlysningen var åpen for alle fagmiljøer og NOKUT mottok søknader fra et stort spenn av fagmiljøer. bioCEED, CEMPE og MatRIC fikk SFU-status. Les mer om utlysningen i 2013.

I 2016 ble det lyst ut midler til tre til seks nye sentre. Utlysningen var åpen for alle fagmiljøer og NOKUT mottok 22 søknader fra 12 universiteter og høyskoler. CCSE, CEFIMA, ENgage og ExcITEd fikk SFU-status. Les mer om utlysningen i 2016.