Ekspertkomité – Sentre for fremragende utdanning

Vurderinger av søknader om SFU-status gjøres av en sakkyndig komité.

Utnevnelsen følger NOKUTs prinsipper for sammensetning av sakkyndige komiteer når det gjelder hensynet til habilitet, legitimitet, kjønnsbalanse og studentrepresentasjon.

I utgangspunktet er komiteen fagovergripende, men den kan suppleres med fageksperter ved behov. Komiteen skal vurdere hvorvidt og i hvilken grad søkerne oppfyller kravene for å bli SFU.

Vurderingene gjøres i to omganger. Først vurderes skriftlige søknader, før det velges ut finalister. Komiteen gjennomfører institusjonsbesøk hos finalistene. Institusjonsbesøkene skal gi ytterligere innsikt i den virksomheten som presenteres i søknaden gjennom intervjuer med de foreslåtte sentermedarbeiderne og viktige aktører slik som studenter, andre ansatte og ledelsen.

De sakkyndige blir forventet å kunne vurdere hvorvidt søkerne:

  • tilbyr fremragende FoU-basert utdanning
  • utvikler innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning
  • bidrar til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring

Den sakkyndige komiteen gir en anbefaling til NOKUTs styre om hvilke miljøer som bør tildeles SFU-status. NOKUTs styre fatter den endelige beslutningen om tildeling.