Utlysninger

Fra og med 2019 overtar det nye kvalitetsorganet i Bergen forvaltningen av SFU-ordningen. Dette betyr at de har ansvaret for den neste SFU-utlysningen.

Prosessen for utlysningen vil høyst sannsynlig være lik forrige runde. Mer detaljert informasjon om neste utlysning vil komme fortløpende.

Nedenfor ligger malen for utlysningen i 2016, kriterier for tildelingen samt informasjon om tidligere utlysningsrunder.

Utlysning 2016

I 2016 lyste vi ut tre til seks nye sentre som hver kunne tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, ville avhenge av kvaliteten på søknadene som kom inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Søknadsrunden for tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning åpnet 17. februar 2016. Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde vi mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler.

Utnevning av sentre

Av de 22 søknadene, gikk ni søkere til finalerunden etter sakkyndig vurdering. Finalistene var spredt rundt på seks ulike institusjoner og spant seg over fagfelt som film, medisin og IT. Finalistene ble bedt om å supplere komiteen med informasjon, og det ble gjennomført institusjonsbesøk. Ekspertkomiteen avga i oktober sin anbefaling til NOKUTs styre, som vedtok senterstatus for fire sentre:

Vinnerne ble annonsert på historiens første Utdanningsfest 1. november 2016.