ProTed – Centre for Professional learning in Teacher Education

Fullt navn: Centre for Professional learning in Teacher Education
Tilknyttet: Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Fagfelt: Lærerutdanning
Nettside: ProTed – Centre for Professional Learning in Teacher Education
SFU-status: 2011–2021
Senterledere: Doris Jorde (UiO) og Siw Skrøvset (UiT) 

ProTeds visjon er å utdanne lærere som er kunnskapsrike, selvsikre og internasjonalt orientert, som kan håndtere en kunnskapsintensiv og multikulturell verden. ProTed omfatter lærerutdanningen fra barneskolen, via ungdomsskolen og til videregående. Senteret skal gi rom for eksperimentering med læringsmetoder i fagene og eksperimentering med bruk av ny teknologi.

Gjennom eksperimentering, forskning og samarbeid om utdanningen skal ProTed gjøre overgangen mellom universitetet og arbeidslivet mindre. Sentralt i dette er integrerte studiemodeller som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. Et bærende element i ProTed er universitetsskolene, et sett utvalgte skoler med skoleeiere som samarbeider tett samtidig som samarbeid med skoler («universitetsskoler») om praksis for lærerstudenter skal være en sentral lærings -og forskningsarena. Gjennom dette ønsker senteret å forsterke integrasjonen mellom ulike komponenter til en mer helhetlig og sammenhengende utdanning hvor både skoler, skoleeiere og ansatte ved universitetet ser seg som lærerutdannere.

ProTed ønsker å styrke samarbeidet mellom de ulike læringsarenaene i lærerutdanningene slik at de utdanner profesjonelle lærere med sterk forskningsbakgrunn, metodekompetanse og teoretisk forståelse, samtidig som de er gode profesjonsutøvere i skolen.

Hovedprosjekter:

Universitetsskoler: Prosjektet skal bidra til å svare på praksisutfordringen i lærerutdanningen ved å skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Videobasert vurdering for læring av lærerstudenter: Studenter som er i praksis filmer hverandres undervisning, og gir hverandre tilbakemelding på konkrete undervisningssituasjoner.