Organisering av teknisk fagskoleutdanning

På denne temasiden ser vi nærmere på hvordan studenter, faglig ansatte og eksterne sakkyndige både oppfatter og vurderer kvaliteten i den administrative og faglige organisering av fagskolestudiet. Vi har sett nærmere på temaet ved et utvalg av studier og en avgrenset del av området "administrativ og faglig organisering" av studiet.

På denne siden finner dere først en kort artikkel som redegjør for hva lovverket sier om administrativ og faglig organisering av fagskoleutdanninger. Deretter kommer artikkelen "Administrativ og faglig organisering av fagskoleutdanning i tekniske fag og helsefag" hvor vi presenterer resultatene fra en analyse som er gjennomført på bakgrunn av resultater fra Studiebarometeret for fagskolestudentene i 2018. Resultatene fra denne viser at studentene i tekniske fagskolestudier relativt sett er mindre tilfreds med administrativ og faglig organisering enn andre studenter og andre temaer som belyses i spørreundersøkelsen. Studentenes oppfatninger blir bekreftet i intervjuene vi har utført, med både studenter og lærere ved et utvalg av institusjoner. Blant årsakene blir det pekt på at tekniske fagskoleutdanninger er mer komplekse å organisere enn utdanninger i helsefag. I tillegg tyder det på at tekniske fagskolestudenter har høye forventninger til god organisering, og at disse ikke alltid blir møtt.

I artikkelen "Hva sier tilsynet med nettbaserte tekniske utdanninger om organiseringen av utdanningene?" oppsummerer vi de sakkyndiges vurderinger etter et større tilsyn som ble avsluttet av NOKUT i 2018. De sakkyndige har vurdert flere temaer som faller inn under administrativ og faglig organisering av studiet, og de peker i sine vurderinger på utfordringer både i forbindelse med informasjon til studentene av både studieadministrativ men også faglig (studieplanmessig) karakter.

Til slutt på siden finnes en kort gjennomgang av resultatene spørsmålene om organisering i årets (2019) Studiebarometer. Til sammen peker de to artiklene og gjennomgangen av resultatene fra årets undersøkelse på at det finnes rom for forbedringer innenfor både administrativ og faglig organisering av tekniske fagskolestudier. Etter tilsynet har NOKUT blant annet oppfordret til at fagskolene bør jobbe mer med studieplanene. I lys av de analysene som er presentert på denne siden bør man også se på om informasjonen til studentene kan forbedres gjennom studieplanarbeidet. I tillegg bør man vurdere å styrke både administrativ og faglig ledelse og koordinering av utdanningstilbudene.

Skrevet av: Gerhard Yngve Amundsen og Magnus Strand Hauge | 26. september 2019


Gå tilbake til hovedsiden