Arbeidslivsrelevans og kontakt med arbeidslivet

I denne artikkelen oppsummeres de viktigste funnene fra et analyseprosjekt hvor vi undersøkte ulike forhold ved fagskolestudenters kontakt med arbeidslivet gjennom utdanningsløpet. Under finnes et sammendrag av de viktigste funnene. Hele analysen kan lastes ned ved å trykke på lenken under "relatert innhold" til høyre på denne siden.

Hvert år undersøker NOKUT studentens oppfatninger om studiet de går på, gjennom spørreundersøkelsen Studiebarometeret for fagskolestudenter. Undersøkelsen ble sendt ut første gang i 2018 og gjennomføres i april og mai. Den inneholder om lag 100 spørsmål og påstander som i hovedsak dreier seg om hvordan studentene opplever ulike forhold som kan knyttes til studiekvaliteten på utdanningstilbudet de går på. I undersøkelsen i 2019 handlet fem av spørsmålene om studiets kobling til arbeidslivet. De tre første dreide seg om studentenes oppfatninger av studiets arbeidslivsrelevans og informasjon om dette, mens de to siste handlet om ulike former for opplevd kontakt med arbeidslivet.

Resultatene fra spørsmålene om kontakt med arbeidslivet fikk mye oppmerksomhet da resultatene ble presentert i september 2019. Studentene var i mindre grad enig i disse påstandene enn nesten alle andre påstander i undersøkelsen. Både myndighetene og fagskoleorganisasjonene mente resultatene burde føre til tiltak for å styrke studentenes kontakt med arbeidslivet gjennom studiene.

Fagskolestudienes kobling til arbeidslivet handler om mer enn studentenes oppfatning av kontakten med arbeidslivet. Et viktig mål med fagskolestudiene er at de skal være relevante for arbeidslivet. Det er imidlertid vanskelig å måle studienes arbeidslivsrelevans, og det er enda vanskeligere å måle relevans ved å spørre studentene om dette før de er ferdig med studiet sitt. Likevel er det et ønske fra NOKUTs side at studentenes svar kan gi en indikasjon på hvor relevante fagskolestudiene er. Vi vet imidlertid lite om studentenes svar på de fem spørsmålene faktisk kan si noe om relevans. Det kan også være slik at noen av spørsmålene kan si noe om relevans, mens andre ikke kan det, eller at spørsmålene samlet sett dekker relevansbegrepet bedre enn hver for seg.

I sum ønsket vi derfor å undersøke følgende to problemstillinger nærmere:

  1. Hva er det som gjør at studentene opplever kontakten med arbeidslivet gjennom studiet som middelmådig, og hvilken betydning har dette for utdanningskvaliteten?
  2. Kan studentenes svar på spørsmålene om studienes kobling til arbeidslivet gi en indikasjon på hvor arbeidslivsrelevante studiene er?

For å kunne svare på disse problemstillingene gjennomførte vi en oppfølgende spørreundersøkelse hvor vi gikk mer i dybden på temaet "studiets kobling til arbeidslivet". Denne ble sendt ut i januar 2020 til et utvalg av studenter og uteksaminerte kandidater.


Skrevet av: Gerhard Yngve Amundsen og Magnus Strand Hauge | 29. april 2022


Gå tilbake til hovedsiden