NOKUT får ros i internasjonal evaluering

Som et ledd i kontrollen med europeiske kvalitetssikringsorgan har NOKUT gjennomgått en ekstern evaluering. Konklusjonen til European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) er at NOKUT er velfungerende og tilfredsstiller alle de europeiske standardene.

– Det er gledelig at NOKUTs arbeid og det norske systemet får så gode tilbakemeldinger. Spesielt hyggelig er det at den kunnskapsbaserte tilsynsmodellen, hvor data og analyser av kvalitetstilstanden står sentralt, blir trukket fram som forbilde. Vi har kommet et godt stykke, men dette er noe vi ønsker å forsterke og videreutvikle framover, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Evalueringsprosessen startet ved at NOKUT avleverte en selvevalueringsrapport i desember 2017. En internasjonal komité har så vurdert NOKUTs ulike arbeidsområder opp mot de europeiske standardene som er nedfelt i Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). Komiteen har også gjennomført et firedagers besøk hos NOKUT.

Evalueringen konkluderer entydig med at NOKUT opprettholder sin europeiske godkjenning, og dertil gir evalueringen svært rosende omtale av Norge og den norske kunnskaps- og tillitsbaserte modellen for kvalitetssikring av høyere utdanning.

Komiteen er særlig positive til:

  • den norske modellen som preges av høy grad av tillit og et kunnskapsbasert tilsyn
  • NOKUTs arbeid for å stimulere til godt kvalitetsarbeid gjennom å fremskaffe og sammenstille kunnskap om kvalitetstilstanden ved universiteter og høyskoler
  • at NOKUT har tatt en ambassadørrolle for kvalitet i høyere utdanning, og at NOKUT markerer det i offentligheten
  • en tilsynsmodell som ikke belaster institusjonene unødig
  • NOKUTs interne kvalitetsstyringssystem
  • arbeidet med å gjøre rapporter lettere å lese (klarspråk)

NOKUT får også tilbakemelding på noen områder som bør forbedres. NOKUT blir anbefalt å produsere flere tematiske analyser av resultatene fra tilsynet med kvalitetsarbeidet på overordnet nivå. I tillegg anbefales det at NOKUT etablerer oppfølgende aktiviteter en tid etter gjennomførte akkrediteringer og tilsyn.

Tilsynsdirektør Øystein Lund trekker på sin side fram at de positive ordene er ikke bare honnør til NOKUT og utdanningsinstitusjonene. De er også en anerkjennelse til departement og politikere som har understreket at NOKUT ikke bare skal kontrollere ut fra minimumsstandarder, men like mye stimulere kvalitetsutviklingen i sektoren.

Evalueringen som er foretatt av ENQA har vurdert arbeidet med å kvalitetssikre høyere utdanning. Tidligere har NOKUTs utlandsfelt også blitt evaluert med svært positivt resultat. (pdf).

Les mer om evalueringen

Les ENQAs rapport (pdf)

Les brevet fra ENQA (pdf)

Les mer om ENQA

Del med andre