Resultater fra nasjonal deleksamen for sykepleierutdanningene

I desember 2015 gjennomførte NOKUT første nasjonale deleksamen for sykepleierutdanningene. Resultatene viser at en stor andel av studentene strøk på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener skal blant annet bidra til å måle studentenes kunnskapsnivå og sikre rettferdig sensurpraksis.

– Resultatene fra nasjonal deleksamen ligger generelt nær resultatene fra tidligere lokale eksamener.  Det er en indikasjon på at institusjonene har en rettferdig sensurpraksis, og at de stiller høye krav til studentene sine ved ordinær lokal eksamen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han mener samtidig at resultatene gir grunn til bekymring:

– Når 43 % av studentene får karakteren E eller F, og hele 29 % stryker, indikerer det at mange studenter har et svakt kunnskapsnivå i anatomi, fysiologi og biokjemi og sliter med dette faget. Det er ikke et nytt problem, men noe som institusjonene må ta på største alvor.

Illustrasjon: Karakteroversikt i prosent

Skal se nærmere på studentenes startkompetanse

Mørland understreker at resultatene på deleksamen viser at det er ganske store forskjeller mellom institusjonene. Mye av årsaken til variasjonen kan forklares ved å se på studentenes kompetanse når de begynner på studiet. Det er for tidlig å peke i en spesifikk retning, men når NOKUT får tilgang på informasjon om studentenes karakterpoeng fra videregående skole på individnivå kan det gjennomføres grundigere analyser.

NOKUT-direktøren mener uansett at denne runden med deleksamen gir institusjonene mye verdifull informasjon som bør benyttes i videre kvalitetsarbeid.

– Institusjonene har selv ansvaret for å styrke undervisningen og sette inn tiltak der det er behov. Nasjonale deleksamener gir fagmiljøene muligheten til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. I en slik øvelse ligger det potensielt mye læring for institusjonene, som igjen gir muligheter til å forbedre seg.

Om pilotprosjektet nasjonale deleksamener

I 2014 fikk NOKUT i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i høyere utdanning.

Tanken bak prosjektet er at Nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og fagmiljøene får mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og kan utvikle seg på grunnlag av dette.

Tre profesjonsutdanninger ble valgt ut til å delta i mulighetsstudien, som finner sted i 2015 og 2016. Disse er grunnskolelærerutdanningene (GLU 1–7 og GLU 5–10, sistnevnte for studenter som velger matematikk), bachelorgradsstudiet i sykepleie og bachelorgradsstudiet i regnskap og revisjon.

Den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene i desember 2015, var basert på frivillig deltagelse. 12 institusjoner deltok, og kandidatene var i all hovedsak i sitt første semester. Totalt gjennomførte 1761 av 1931 studenter. Høsten 2016 deltar 16 institusjoner i runde nummer to av prosjektet.

Del med andre