Svake resultater på nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter

Resultatene fra vårens nasjonale deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7 og 5–10 viser store variasjoner mellom studiestedene, men aldri før har en våreksamen hatt så høy andel med stryk.

Sensuren er falt, og resultatene fra vårens nasjonale deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og 5–10 viser at det er stadig færre som gjennomfører eksamen, og karaktersnittet synker.

De siste årene har det gjennomgående vært bedre resultater på vårens enn på høstens gjennomføring. Noe av årsaken til det har vært at det er flere konte-eksamener på høsten og flere ordinære eksamener på våren.

Resultatene denne gangen viser at forskjellen viskes ut. Særlig er det blant utdanningene til grunnskolelærer for trinn 1–7 hvor strykprosenten øker mest, sammenlignet med resultatene fra våren 2022.

– Det er fortsatt store variasjoner mellom lærestedene, men tendensen er at karaktersnittet går ned og færre fullfører, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Vi ser at noen av institusjonene som tradisjonelt har gjort det ganske bra på denne eksamenen fortsatt klarer seg godt, som for eksempel Universitetet i Agder. Der er det nå under fem prosent av lærerstudentene som stryker, så det ser ut til at de har gjort en del riktig. Men det er dessverre ikke mange slike eksempler, så her er det fortsatt mye forbedringspotensial, forteller Vinje.

NOKUT-direktøren synes det er bekymringsfullt at strykprosenten øker.

– Det er ingen god følelse å legge frem et negativt resultat. Vi er mange som heier på den norske lærerutdanningen, og matematikk er et sentralt undervisningsfag. Vi vet at algebra er et område som norske elever synes er vanskelig, og disse utfordringene starter allerede på barneskolen. En av de ønskede effektene ved å sette algebraisk tenkning som tema for nasjonal deleksamen er nettopp å styrke denne delen av matematikkopplæringen. Å komme ut av en slik ond sirkel er noe som vil ta tid, sier Vinje.

Karakterfordeling GLU 1–7

Karakterfordeling GLU 5–10

For å utvikle faglig gode eksamensoppgaver rekrutterer NOKUT personer med lang erfaring, ekspertise og undervisningserfaring innen matematikk i lærerutdanning. Disse rekrutteres fra de institusjonene som tilbyr grunnskoleutdanning. Det er oppnevnt to eksamensgrupper som utvikler separate eksamener for henholdsvis GLU 1–7 og GLU 5–10. I tillegg er det en referansegruppe som kvalitetssikrer eksamen.

Evaluerer eksamen

Hver gjennomføring av nasjonal deleksamen blir evaluert av eksamensgruppen og NOKUT. En undersøkelse av hvor godt enkeltoppgavene, spørsmålsformuleringene og sensorveiledningene fungerte, og hvor vanskelige oppgavene var for kandidatene, gir viktige tilbakemeldinger som eksamensgruppen tar med seg i arbeidet med utviklingen av neste eksamen.

NOKUT henter inn bakgrunnsdata på studentkullene som kobles mot resultatdata fra eksamen, og ut fra dette vil vi gjøre analyser for å finne mulige sammenhenger. Det kan være plassering av temaet i studieløpet, kullenes sammensetning, kompetanse fra videregående skole og annet. Å se dette på tvers av institusjonene er viktig informasjon som kan gi dem mulighet til å sammenligne og vurdere egen praksis.

Noe forskjell mellom vår og høst

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres to ganger i året, i mai og november. Det er om lag 1 800 studenter, fordelt på 12 institusjoner og et tyvetalls studiesteder. Det er flere studieprogrammer på grunnskolelærertrinn 1–7 som avholder ordinær eksamen på våren enn på høsten. Resultatene de siste årene er gjennomgående noe svakere i høstsemesteret, men noe av dette kan forklares med at det er flere konte-eksamener som avholdes på høsten. Det å sammenligne tallene for vår og høst direkte kan derfor være noe misvisende.

Del med andre