Forskningsaktivitet i fagmiljøene for store profesjonsutdanninger kartlagt

På oppdrag fra NOKUT har NIFU laget en oversikt over fagmiljøene i grunnskolelærer, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV) og sykepleieutdanningene i Norge. Kartleggingen viser at forskningsaktiviteter i grunnskolelærerutdanningene har økt sterkt siden 2017.

Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved flere store profesjonsutdanninger er kartlagt og viser at det er NTNU, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og OsloMet som til sammen står for om lag 40 prosent av den vitenskapelige publiseringen knyttet til grunnskolelærerutdanningene (GLU) i Norge. Nærmere halvparten av lærestedenes samlede registrerte aktiviteter er formidling.

Kartleggingen består av tre rapporter, som hver tar for seg 13 fagmiljøer.

De ferske rapportene gir oversikt over fagmiljøenes størrelse i ressurser og personer, resultater av FoU-arbeidet, fagprofil i forskningen og aktivitetsprofil. I tillegg gir de innblikk i tematikker blant forskergrupper, og for GLU gir den også innblikk i tilknyttede ph.d.-programmer. Rapportenes hovedindikator er publiseringspoeng.

Les rapportene:

Viktig bidrag i evalueringen av grunnskolelærerutdanningene

Målet er å frembringe kunnskap om kvaliteten og bidra til kvalitetsutvikling i GLU samt bidra til et kunnskapsgrunnlag som inngår i arbeidet med stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene.

Som en del av arbeidet med evalueringen ønsket NOKUT å kartlegge FOU-utviklingen knyttet til GLU siden de var blitt femårige mastergradsutdanninger i 2017. Dette har nå NIFU gjort på oppdrag fra NOKUT. NIFUs kartlegging støtter seg på en tidligere kartlegging som SINTEF gjorde på oppdrag fra NOKUT i 2017 (R&D in teacher education milieus), den gang i forbindelse med arbeidet til den internasjonale rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene (APT).

– Vi har nå fått en grundig kartlegging av status for FOU-aktivitet knyttet til GLU, sykepleieutdanningene og BSV-utdanningene. Dette gir grunnlag for en videre diskusjon om FOU-aktivitet og grunnlaget for FOU-basert utdanning i de enkelte fagmiljøene og i de enkelte utdanningene, sier Eva Fetscher, prosjektleder for NOKUTs evaluering av GLU.

Evalueringen startet høsten 2022 og skal være ferdig høsten 2024.

Les mer om evalueringen

Omfatter flere fagmiljø

Det har vært et mål at kartleggingen også skal kunne brukes som et kunnskapsgrunnlag i regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene og Kunnskapsdepartementets arbeid med rammeplaner. Kunnskapsdepartementet har finansiert arbeidet med kartleggingen av FOU og ønsket derfor en kartlegging av flere profesjonsutdanninger. Derfor ble også fagmiljøene til bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV) og sykepleieutdanningen kartlagt.

Del med andre