NOKUT-bloggen

NOKUTs utlandsfelt evaluert

Å evaluere er kjernen i NOKUTs mandat, og med jevne mellomrom blir vi også selv evaluert. Det er viktig for oss at det vi gjør er i tråd med internasjonale konvensjoner og retningslinjer, og at vi får tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss.

Fremragende nyheter fra Kunnskapsdepartementet

På NOKUT-frokost torsdag 9. september kunngjorde statssekretær Bjørn Haugstad at Norges eneste insentivordning for høyere utdanning, Sentre for fremragende utdanning (SFU), videreføres.

Er en C en C?

NOKUT har nå gjennomført første eksamen i pilotprosjektet om nasjonale deleksamener. Resultatene fra deleksamen i årsregnskap avdekker ny kunnskap som reiser flere interessante spørsmål. Det er helt avgjørende for tilliten til høyere utdanning, at studentene opplever at de får karakterer som fortjent. Det er flere ting som tyder på at det er for stor variasjon i karaktergivingen ved norske universiteter og høyskoler. Vårens eksamensresultater er kun en av flere indikasjoner.

Nødvendig og utfordrende løft for fagskolene

I desember leverte Fagskoleutvalget utredningen "NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg". NOKUT har nå levert et høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Det er noen sider ved høringsbrevet jeg har lyst til å trekke fram.

Toppmøte om utdanning?

Denne uken inviterte regjeringen, med statsministeren i spissen, til et toppmøte om hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljø, og hvordan vi best oppnår fremragende kvalitet i forskning. Det var et flott initiativ for å få innspill til hvordan Norge skal rekruttere og videreutvikle forskertalenter for framtiden. Jeg håper vi også får se det samme engasjementet for å skape flere fremragende utdanninger.

Masterløft for lærerutdanningen

Det er spennende tider for lærerutdanningen. Regjeringen har bestemt at alle grunnskole-lærerutdanninger skal være masterutdanninger fra 2017. Det gir store muligheter for å forme helt nye utdanninger. Samtidig vil det by på utfordringer. NOKUT har spilt inn noen momenter om dette til Kunnskapsdepartementet.

2015 må bli fagskolens år

En bekymringsrynke i det norske samfunnet har blitt stadig dypere: Hvordan skal vi klare å dekke fremtidens behov for ulike typer kompetanse? Her kan fagskolene spille en nøkkelrolle.

Falske utdanningspapirer er en trussel for samfunnet

I disse dager arrangerer NOKUT fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Under konferansen setter vi søkelyset på et stort samfunnsproblem, nemlig omsettingen av falske dokumenter og diplommøller innen høyere utdanning.