Studentorgan og studentdemokrati på fagskolene – Hvordan kan studentenes stemme bli hørt?

Fagskolestudenter har rett til medvirkning og medbestemmelse, og de har rett til å drive studentpolitikk. Det er ingen som kan tvinge studentene til å organisere seg, men det vil selvsagt være et gode for studentene og fagskolen at studentenes stemme blir hørt. I denne teksten kan du blant annet lese mer om hvem som har ansvar for å legge til rette for et studentorgan og i hvilke fora studentene har rett til å uttale seg.

Oppdatert 20. januar 2021

Hva er et studentorgan?

Et studentorgan består av studenter som ivaretar studentenes interesser og fremmer synspunktene deres. Studentorganet gjør det mulig for studentene å gi råd til og påvirke hva som blir besluttet i ulike organer ved fagskolen. Når studentene organiserer seg, kan de sammen ta stilling til saker som angår studentene. Det kan være ett studentorgan for hele fagskolen og/eller ulike studentorgan for hver enkelt avdeling ved fagskolen.

Hva skal studentorganet mene noe om?

Studentorganet står fritt i å fremme studentenes interesser innenfor alle sidene ved studiehverdagen. Dette kan for eksempel være saker som gjelder utdanningskvaliteten, velferd, læringsmiljø og andre studentpolitiske saker. I noen saker er det bestemt i regelverket at styret skal samarbeide med studentorganet. Dette gjelder blant annet studentenes læringsmiljø: Styret skal, i samarbeid med studentorganene, legge forholdene til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette innebærer også at styret skal samarbeide med studentorganene om å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

Hvordan kan fagskolestudentenes stemme bli hørt?

Studentorganene skal bli hørt i alle saker som angår studentene. Det skal også være studentrepresentanter i alle organene ved fagskolen som fatter beslutninger i saker som har betydning for studentene. Studentene representerer en viktig ressurs og kan bidra til fagskolens utvikling gjennom å delta i fagskolens besluttende organer.

Hver enkelt student kan også si sin mening når fagskolen innhenter informasjon fra studentene i forbindelse med kvalitetsarbeidet, for eksempel i studentevalueringer. Det er fagskoletilsynsforskriften § 4 (lovdata.no) som gir bestemmelser om dette.

I tillegg til studentorganene som er tilknyttet de enkelte fagskolene, finnes det et nasjonalt organ som jobber for fagskolestudentenes interesser: Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Dette er det øverste nivået i studentdemokratiet for fagskoler i Norge.

Hvilke fora ved fagskolen skal ha med studentrepresentanter?

Det skal være studentrepresentanter i alle organene ved fagskolen som fatter beslutninger i saker som har betydning for studentene. Det er i tillegg presisert i fagskoleloven og fagskoleforskriften at det skal være studentrepresentanter i disse organene:

  • fagskolens styre
  • den lokale klagenemnden
  • fagskolens skikkethetsnemnd (hvis fagskolen skal gjøre skikkethetsvurderinger)

Har fagskolen et ansvar for studentorganene?

Styret skal legge til rette for at studentene kan organisere seg i ulike studentorganer. Fagskolen skal også legge forholdene til rette for at studentorganene kan drive arbeidet sitt på en velfungerende måte.

For at studentorganene skal kunne fungere, trenger de tilfredsstillende arbeidsforhold. Derfor skal fagskolen vurdere om det er behov for lokaler og kontorutstyr og en rimelig dekning av utgifter for at studentorganet skal kunne fungere. Studentorganene kan ikke pålegge fagskolen å betale for bestemte aktiviteter, men de skal tas med på råd når fagskolen bestemmer hva slags tilrettelegging som er nødvendig for at studentorganet skal fungere på en tilfredsstillende måte.

Må studentene organisere seg?

Nei, studentene kan ikke tvinges til å delta i studentdemokratiet, men fagskolen skal tilrettelegge for at studentene kan organisere seg i studentorgan.

Hvilke kilder gir mer informasjon om studentorganreglene?

Dere kan lese mer om reglene om studentorgan og studentrepresentasjon i disse rettskildene:

Andre nyttige lenker: