Fordypninger og valgfrie emner i fagskoleutdanninger

Kan en fagskoleutdanning ha fordypninger eller valgfrie emner? Påvirker dette hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen skal være formulert? I denne teksten svarer vi på de spørsmålene vi oftest får om valgfrie emner og fordypninger i fagskoleutdanninger.

Oppdatert 12. februar 2021

Hva mener vi med fordypninger og valgfrie emner?

I noen utdanninger kan studentene delvis velge hvilke emner de tar. Fagskoler kaller dette forskjellige ting, for eksempel "fordypninger", "valgfrie emner" eller "valgfag".

Kan en fagskoleutdanning ha fordypninger og valgfrie emner?

Ja, en fagskoleutdanning kan ha fordypninger og valgfrie emner. Vanligvis utgjør fordypninger eller valgfrie emner en liten del av utdanningen. Selv om det ikke er noen fastsatt grense for hvor stor del av utdanningen fordypninger og valgfrie emner kan utgjøre, mottar vi sjelden søknader hvor fordypninger eller valgfrie emner utgjør mer enn 1/3 av det totale omfanget av utdanningen.

Alle studentene som tar en utdanning, skal kunne nå utdanningens overordnede læringsutbytte gjennom å følge utdanningens faginnhold, struktur, undervisnings- og læringsformer (se fagskoletilsynsforskriften § 2-1 (lovdata.no)). Dette gjelder uavhengig av hvor mange fordypninger eller valgfrie emner studentene kan velge mellom, og hvor stor del av utdanningen fordypninger eller valgfrie emner utgjør.

Hvordan kan fagskolen formulere læringsutbyttebeskrivelser for utdanninger med valgfrie emner?

Det er ikke egne regler for hvordan de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene skal utformes for utdanninger med fordypninger eller valgfrie emner. De generelle reglene for overordnede læringsutbyttebeskrivelser gjelder også for disse utdanningene. De generelle reglene kan du lese om i denne teksten om læringsutbytte og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

I fagskoleutdanninger som har fordypninger eller valgfrie emner, må læringsutbyttebeskrivelsene være formulert på en slik måte at alle studentene som tar utdanningen, uansett hvilke fordypninger og valgfag de velger, skal kunne oppnå det overordnede læringsutbyttet for utdanningen.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å formulere de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene ved bruk av ordene "enten" og "eller". Dette vil være aktuelt hvis noen av læringsutbyttene er knyttet direkte til valgfag. I så fall kan fagskolen legge inn at den som har fullført utdanningen "enten" kan [beskrivelse av læringsutbytte], "eller" kan [beskrivelse av læringsutbytte]. På den måten kan læringsutbyttebeskrivelsen dekke det alle studentene kan, forstår og er i stand til å gjøre etter endt utdanning, uavhengig av hvilke fordypninger eller valgfrie emner den enkelte studenten velger.

Må fordypninger og valgfrie emner også ha læringsutbyttebeskrivelser?

Ja, fordypningsemner og valgfrie emner skal ha læringsutbyttebeskrivelser, på samme måte som andre emner i utdanningen. Studentene som tar en utdanning, skal kunne nå det overordnede læringsutbyttet for utdanningen gjennom å ta emnene som utdanningen består av (se fagskoletilsynsforskriften § 2-1 tredje avsnitt bokstav b (lovdata.no). Derfor må det være en sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Dette gjelder også for fordypninger eller valgfrie emner.

Nyttige lenker: