Seksuell trakassering er ødeleggende for læringsmiljøet

Et læringsmiljø der seksuell trakassering forekommer er ikke bare brudd på paragraf 8 i likestillingsloven, det er også ødeleggende for kvaliteten i utdanningene.

Den internasjonale #Metoo-kampanjen har denne høsten avdekket store utfordringer med seksuell trakassering og maktmisbruk innenfor en rekke sektorer i Norge. Universitets – og høyskolesektoren har havnet i søkelyset ved flere tilfeller. Studenter forteller om seksuell trakassering i opptaksprosesser, undervisning og praksis i studieretninger som spenner fra drama til medisin. Avsløringene er sjokkerende og vitner om at det eksisterer en ukultur der makt misbrukes. Dessuten vitner avsløringene også om mangel på handlekraft fra ledelsens side.

NOKUTs skal bidra til å sikre og stimulere til kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Studenter har krav på et godt læringsmiljø der de har muligheter for å lykkes med utdanningen sin. Forhold som er ødeleggende for studentenes læring er derfor forhold som NOKUT tar på høyeste alvor. Jeg applauderer initiativet fra sektoren som tydeliggjør at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering, og regner med at initiativet blir fulgt om med konkrete tiltak på institusjonsnivå som både senker terskelen for varsling og øker reaksjonsevnen i møte med konkrete saker.

Styret har ansvar for å sikre et vel fungerende læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Universitets- og høyskoleloven krever at arbeidet med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring.

#Metoo-kampanjen synliggjør at mange ikke har tatt tak i problemet med seksuell trakassering. Vi i NOKUTs vil derfor understreke det selvinnlysende: Et læringsmiljø fritt for seksuell trakassering er en forutsetning for at alle studenter skal få en utdanning av god kvalitet.

Del med andre