Nye barnevernfaglige masterprogrammer

Etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte nye forskrifter for master i barnevern og master i barnevernsarbeid 9. april 2021, ble NOKUT bedt om å utvikle en nasjonal deleksamen i juridiske fag for de to masterutdanningene. NOKUT er i gang med å utvikle en slik eksamen i tett samarbeid med de 13 universitetene og høgskolene som skal tilby disse utdanningene. Eksamen gjennomføres to ganger i året, i april og desember. Neste eksamen blir 12. april 2023.

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid 12. april 2023

Den nasjonale eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet. Omfanget tilsvarer 5 studiepoeng.

Eksamen bygger på felles læringsutbyttebeskrivelser og rammer du finner under faginnhold nederst på denne siden. Der kan du også lese mer om hvem som utvikler oppgavene.

Eksamen finner sted 12. april i tidsrommet 9.00–13.00.

  • Den gjennomføres som en individuell, digital, skriftlig skoleeksamen.
  • Eksamensoppgave og besvarelse baseres på gjeldende lovverk.
  • Eksamen gjennomføres i Inspera eller WISEflow.
  • Alle studenter skal ha tilgang til Lovdata Pro under eksamen. Alle hjelpemidler vil være tilgjengelig,
  • Det er det lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen.
  • Spørsmål knyttet til tilrettelegging osv. av eksamen må rettes til faglærere eller eksamenskontoret på utdanningsstedet.
  • Som student skal du følge ditt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse.
  • Besvarelsen vurderes til bestått eller ikke bestått.

Hjelpemidler på eksamen

Det er tillat å bruke hjelpemidler på eksamen. Merk likevel at eksamen er på fire timer, og det er viktig å bruke eksamenstiden til å svare på oppgaveteksten. Selv om hjelpemidler er tillatt, er det ikke lagt opp til, eller hensiktsmessig, å bruke hjelpemidler utover Lovdata Pro.

Merk at eksamen gjennomføres på PC i et låst miljø, ofte kalt Safe Exam Browser. Dette hindrer samarbeid, men betyr også at du ikke vil ha tilgang til filer/nettsider på egen PC. Skal du benytte deg av hjelpemidler utover Lovdata Pro, kan det derfor være lurt å ha med dette i form av utskrifter.

Tilrettelegging på eksamen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller en sykdom som gir ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Gjelder det deg, må du søke om dette ved institusjonen der du er student.

Vurdering og sensur

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps i regi av NOKUT, bestående av fagpersoner fra hele landet. Hver besvarelse sensureres av to sensorer. De vil være organisert slik at de arbeider sammen med kollegaer fra andre institusjoner. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning. Slik vil sensuren i størst mulig grad være bredt kalibrert og upåvirket av annet enn besvarelsesteksten i seg selv. Sensorene møtes også for å diskutere vurderinger og sette karakterer.

Sensurfristen er 3. mai.

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur meldes inn via lokale eksamenskontor.

Hvorfor nasjonal deleksamen for barnevernutdanningene?

Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å heve kompetansen innen barnevern, med spesiell vektlegging av juridisk kompetanse. Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettsikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt. Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette fokus på og øke juss-kompetansen i barnevernet.

Nasjonal deleksamen er et tiltak som kan knytte de ulike studiestedene tettere sammen, gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og gi fagmiljøene og studiestedene en mulighet til å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. I tillegg kan nasjonal deleksamen bidra til en økt tillit til barnevernfaglige utdanninger.

Pilot

Nasjonal eksamen for disse masterutdanningene gjennomføres som en pilot høsten 2022. Da vil seks institusjoner gjennomføre nasjonal eksamen. Høsten 2023 vil ytterligere syv institusjoner tilby studieplasser innen barnevernfaglige masterutdanninger og inngå i nasjonal eksamen. Piloten vil evalueres etter de første gjennomføringene for å avdekke behov for mindre justeringer av eksamensarbeidet fremover.

---