Nye barnevernfaglige masterprogrammer

Etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte nye forskrifter for master i barnevern og master i barnevernsarbeid 9. april 2021, ble NOKUT bedt om å utvikle en nasjonal deleksamen i juridiske fag for de to masterutdanningene. NOKUT er i gang med å utvikle en slik eksamen i tett samarbeid med de 13 universitetene og høyskolene som skal tilby disse utdanningene. Eksamen gjennomføres to ganger i året, i april og desember. I 2023 er datoene for eksamen 12. april og 6. desember.

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid 6. desember 2023

Den nasjonale eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet. Omfanget tilsvarer 5 studiepoeng.

Eksamen bygger på felles læringsutbyttebeskrivelser og rammer du finner under faginnhold nederst på denne siden. Der kan du også lese mer om hvem som utvikler oppgavene.

Eksamen finner sted 6. desember i tidsrommet 9.00–13.00.

  • Eksamen gjennomføres som en individuell, digital, skriftlig skoleeksamen.
  • Eksamensoppgaven er basert på gjeldende lovverk.
  • Eksamen gjennomføres i Inspera eller WISEflow.
  • Alle studenter skal ha tilgang til Lovdata Pro under eksamen. Andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen gjennomføres i Safe Exam Browser.
  • Det er ditt lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen.
  • Som student skal du følge ditt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse.
  • Besvarelsen vurderes til bestått eller ikke bestått.

Hjelpemidler på eksamen

Alle kandidater skal ha tilgang til Lovdata Pro på eksamen. Andre hjelpemidler er ikke tillatt.

Tilrettelegging på eksamen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller en sykdom som gir ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Gjelder det deg, må du søke om dette ved institusjonen der du er student.

Vurdering og sensur

Et nasjonalt kvalitetssikret sensorkorps bestående av fagpersoner fra hele landet gjennomfører sensuren. Hver besvarelse sensureres av to sensorer, som får et antall tilfeldig valgte bevarelser til vurdering. Siden sensorene ikke skal kjenne hverken kandidatenes identitet eller institusjonstilknytning, er det viktig at du kun skriver kandidatnummeret ditt og ikke andre id-markører, slik som emnekode eller institusjonstilhørighet i besvarelsen. Når sensuren er klar, sender NOKUT lister med kandidatnumre og karakterer til ditt lokale eksamenskontor. Du får karakteren din på vanlig måte gjennom Studentweb.

Klage

Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. Krav om begrunnelse eller ny sensur melder du inn til ditt lokale eksamenskontor, som videreformidler det til NOKUT. Klager på sensur vil bli vurdert på nytt av to andre tilfeldig utvalgte sensorer. 

Sensurfristen er 10. januar 2024.

Hvorfor nasjonal deleksamen for barnevernutdanningene?

Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å heve kompetansen innen barnevern, med spesiell vektlegging av juridisk kompetanse. Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettsikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt. Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette fokus på og øke juss-kompetansen i barnevernet.

Nasjonal deleksamen er et tiltak som kan knytte de ulike studiestedene tettere sammen, gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og gi fagmiljøene og studiestedene en mulighet til å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. I tillegg kan nasjonal deleksamen bidra til en økt tillit til barnevernfaglige utdanninger.

Pilot

Nasjonal eksamen for disse masterutdanningene gjennomføres som en pilot høsten 2022. Da vil seks institusjoner gjennomføre nasjonal eksamen. Høsten 2023 vil ytterligere syv institusjoner tilby studieplasser innen barnevernfaglige masterutdanninger og inngå i nasjonal eksamen. Piloten vil evalueres etter de første gjennomføringene for å avdekke behov for mindre justeringer av eksamensarbeidet fremover.

---