Nye barnevernsfaglige masterprogrammer

Etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte nye forskrifter for master i barnevern og master i barnevernsarbeid 9. april 2021, ble NOKUT bedt om å utvikle en nasjonal deleksamen i juridiske fag for de to masterutdanningene. NOKUT er i gang med å utvikle en slik eksamen i tett samarbeid med de 13 universitetene og høgskolene som skal tilby disse utdanningene. Eksamen gjennomføres to ganger i året og første gang 7. desember 2022.

Hvorfor nasjonal deleksamen for barnevernsutdanningene?

Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å heve kompetansen innen barnevern, med spesiell vektlegging av juridisk kompetanse. Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettsikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt. Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette fokus på og øke juss-kompetansen i barnevernet.

Nasjonal deleksamen er et tiltak som kan knytte de ulike studiestedene tettere sammen, gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og gi fagmiljøene og studiestedene en mulighet til å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. I tillegg kan nasjonal deleksamen bidra til en økt tillit til barnevernsfaglige utdanninger.

Nasjonal eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid

NOKUT har utviklet eksamen i samarbeid med fagmiljøene og andre interessenter. Det vil være en felles eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid for både master i barnevern og master i barnevernsfaglig arbeid. Eksamen knyttes til juridisk metode og hvordan man resonerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernsfeltet. Omfanget vil være 5 studiepoeng. Eksamen gjennomføres to ganger i året og første gang 7. desember 2022.

Eksamen bygger på felles læringsutbyttebeskrivelser. Læringsutbyttebeskrivelsene og oppsummeringen av arbeidet ble gjennomført med innspillsmøter og arbeidsgrupper høsten 2021. Les mer om dette arbeidet (pdf).

Veien frem mot første eksamen høsten 2022 – eksamens- og referansegruppe

NOKUT nedsetter nå en eksamensgruppe som skal utforme eksamen og sensorveiledning. Eksamensgruppen har seks representanter. For å kvalitetssikre dette arbeidet og skape bredere forankring vil NOKUT også etablere en referansegruppe.

Pilot

Nasjonal eksamen for disse masterutdanningene gjennomføres som en pilot høsten 2022. Da vil seks institusjoner gjennomføre nasjonal eksamen. Høsten 2023 vil ytterligere syv institusjoner tilby studieplasser innen barnevernsfaglige masterutdanninger og inngå i nasjonal eksamen. Piloten vil evalueres etter de første gjennomføringene for å avdekke behov for mindre justeringer av eksamensarbeidet fremover.