Nasjonal delprøve i medisin mottar Utdanningskvalitetsprisen 2017

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Nasjonal delprøve mottar prisen blant annet for å tilrettelegge for at studenter både kan gi og motta flere og grundige tilbakemeldinger på eksamen.

– Nasjonal delprøve i medisin er en verdig vinner av årets pris! Jeg har bitt meg merke i at de jobber mye med at tilbakemeldinger og vurderinger av studentene skal bidra til mer læring. De er også opptatt av fagfellevurdering av undervisningen. Dette er ting vi vet har mye å si for kvaliteten på den undervisningen studentene får. Årets vinner kan absolutt være en inspirasjonskilde for mange, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Asheim delte ut prisen på én million kroner under NOKUTs Utdanningsfest på Sentralen i kveld. Det er i år 17. gang Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning deles ut.

Vinnere UKP 2017

Fra venstre: kunnskapsminister Henrik Asheim, student Maren Ellingsen (NTNU), student Oda Lockert, UiO, student Stine Katinka Andersen, UiT, student Gard Aasmund Skulstad Johanson, UiB, prosjektleder og professor ved UiO Jan Frich.

Studentene i førersetet

Direktør i NOKUT Terje Mørland er imponert over hvordan fagmiljøene har involvert studentene:

– Prosjektet har på en fremragende måte satt studentene og deres læring i sentrum. Studenter har aktivt deltatt i utforming og evaluering av tiltaket – noe som antakelig er helt avgjørende for at delprøven har blitt så positivt mottatt blant studentene.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

Dette er et tiltak der læring står i fokus, for studenter, ansatte og organisasjon, og hvor kontrollfunksjonen er satt i andre rekke. Bruk av digitale verktøy gjør det mulig å gi rask tilbakemelding i stort volum, noe som gjør at studentene har mulighet til å utvikle egen kunnskap i god tid før endelig eksamen. Studentene har i tillegg mulighet til å påvirke prøven i flere ledd, også etter at prøven er besvart. De gis mulighet for å utfordre begrunnelsene som gis i fasiten, og prøven blir således en ny læringsarena for studentene.

Øker studentens læringsutbytte med fagfellevurdering

– Jeg er takknemlig og glad for at nasjonal delprøve i medisin har fått anerkjennelse gjennom å motta Utdanningskvalitetsprisen, sier prosjektleder og professor Jan Frich.

– Det er mye nyutdannede leger må kunne. Innen medisin utvikler kunnskapen seg raskt og praksiser kan fort bli utdatert. Det er derfor viktig at vi sikrer kvaliteten på oppgavene slik at de er faglig oppdaterte og relevante. Dette gjør vi med fagfellevurdering. Oppgavene fagfellevurderes av yngre leger og eksperter på feltet, og studentene bidrar til å kvalitetssikre oppgaver og svar. Slik øker vi studentenes læringsutbytte, bedrer kvaliteten og sikrer bedre leger for pasienter og samfunnet.

Frich mottok prisen sammen med studentene Gard Aasmund Skulstad Johanson frå UiB, Maren Ellingsen fra NTNU, Stine Katinka Andersen fra UiT og Oda Lockert fra UiO.

Dette er vinneren av Utdanningskvalitetsprisen 2017

Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeid mellom alle de fire medisinske fakultetene ved UiT, NTNU, UiO og UiB. Prøven er digital og gjennomføres i faget klinisk resonnement i studiets siste semester ved alle de fire studiestedene. Delprøven skal gi studentene informasjon om deres faglige nivå samtidig som den gir ansatte systematisk informasjon om læring på utvalgte tema på institusjonen og internasjonalt. Dette gjør det mulig å sammenligne undervisning og læring på tvers av studiesteder.

Det at prøven er digital gir gunstige forhold for å kunne gi studentene tilbakemeldinger.

Mindre enn to uker etter at prøven er gjennomført får studentene automatisk og individuell tilbakemelding med informasjon om egen prestasjon. Dette er noe studentene har etterspurt i blant annet Studiebarometeret.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Prisen har som mål å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Prisen er på én million kroner og tildeles i sin helhet til ett tiltak.

Nominasjonene ble vurdert av en jury bestående av:

  • Forhenværende direktør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt (Danmark)
  • Professor Niina Nummela, University of Turku (Finland)
  • Professor emerita Ingrid Maria Hanken, Norges musikkhøgskole
  • Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Høgskolen i Bergen
  • Student Madeleine Sjøbrend, NSO/NMBU
  • Student Christoffer Vikebø Nesse, NSO/NTNU

Del med andre