Veien videre for Studiebarometeret

Nye anbefalinger skal bidra til å gjøre Studiebarometeret enda mer nyttig. Allerede til høsten blir det endringer.

Logo: Studiebarometeret
Logo: Studiebarometeret

Mandag 20. juni fikk NOKUT overlevert rapporten fra evalueringen av Studiebarometeret. Evalueringen er gjennomført av Faugert & Co Utvärdering, som er en del av Technopolis Group. De har særlig sett på om Studiebarometeret er godt nok tilpasset universitetenes og høyskolenes informasjonsbehov i deres kvalitetsarbeid. I tillegg har de også vurdert om undersøkelsen er godt nok tilpasset NOKUTs behov. I arbeidet har de hentet inn innspill og tilbakemeldinger fra studenter, utdanningsinstitusjoner, NOKUT, Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter.

– Jeg vil takke alle som har vært involvert i evalueringen. Det har vært viktig for oss å få innspill fra sektoren og de som bruker Studiebarometeret. Evalueringen er en sentral del av NOKUTs kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å videreutvikle undersøkelsen. Målet er at Studiebarometeret skal bli et enda bedre verktøy i kvalitetsarbeidet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Studiebarometeret for studenter i høyere utdanning er Norges største studentundersøkelse. Den sendes ut til nesten 75.000 studenter hver høst. Den dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1.800 studieprogrammer. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2013 og har siden vært gjort årlig.

Gode skussmål til Studiebarometeret

I evalueringsrapporten slås det fast at Studiebarometeret er en viktig kilde i kvalitetsarbeidet for mange utdanningsinstitusjoner. Det er særlig de som har et bevisst forhold til hvordan de skal bruke undersøkelsen som mener at den er nyttig for dem. I tillegg oppgir de fleste institusjonene at de ville savnet Studiebarometeret om den forsvant.

– Studiebarometeret gir utdanningsinstitusjonene og studieprogrammene et unikt innblikk i hvordan studentene opplever kvaliteten på utdanningene sine. Det er bra at mange mener at dette er et nyttig verktøy i sitt kvalitetsarbeid, sier NOKUTs analysedirektør Ole Jacob Skodvin.

I evalueringsrapporten konkluderes det også med at Studiebarometeret er nyttig for NOKUT, Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter.

Anbefalinger til NOKUT

I rapporten gis det anbefalinger til hva NOKUT kan gjøre for at Studiebarometeret skal bli enda mer formålstjenlig. Flere har gitt tilbakemelding om at de mener spørreskjemaet har for mange spørsmål og er for langt. Et råd er derfor å korte ned skjemaet og ta ut enkelte av spørsmålene. Videre anbefales det å tydeliggjøre formålet med undersøkelsen ovenfor de ulike målgruppene.

– Når Studiebarometeret sendes ut til høsten vil vi ha redusert antallet spørsmål i spørreskjemaet. Vi vil også jobbe med å gjøre undersøkelsen mer brukervennlig for studentene, som er en annen anbefaling vi har fått. Disse endringene vil vi gjøre i tett dialog med sektoren, forklarer Skodvin.

I evalueringen trekkes det også frem at undersøkelsen burde sendes ut senere i studieløpet. I dag sendes den ut i første semester av det andre studieåret for bachelorstudenter og femte studieår for masterstudenter. Det anbefales å heller vente til år tre for bachelorstudenter, da de vil ha bedre forutsetninger for å svare på spørsmål om studiet sitt.

– På sikt vil vi vurdere å endre når i studieløpet studentene skal motta undersøkelsen, det er også noe vi selv har tenkt på. I første omgang vil teste ut dette ved å sende til et utvalg studenter i tredje studieår fra noen utdanningsinstitusjoner, men de fleste som mottar Studiebarometeret til høsten vil fremdeles være andre og femte års studenter. Det er også flere andre spennende forslag vi har fått som vi vil se mer på etter hvert, sier Skodvin.

Her kan du lese og laste ned rapporten.

Del med andre