NOKUT akkrediterer master i rettsvitenskap ved UiA og UiS

NOKUT har fattet vedtak om akkreditering av master i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS). De to universitetene kan dermed søke Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningene.

– Jeg vil gratulere UiA og UiS. Begge to har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette master i rettsvitenskap, sier NOKUTs tilsynsdirektør Nina Waaler.

Akkrediteringssøknadene er vurdert av en sakkyndig komite bestående av personer fra samme fagområde med relevant bakgrunn og erfaring. Komiteen har vurdert om alle kravene til akkreditering er oppfylt. NOKUT har fattet vedtak om akkreditering av studiene etter de sakkyndiges anbefaling. Komiteen har også gitt UiA og UiS anbefalinger om hvordan de kan utvikle utdanningene videre.

– I oktober i fjor fikk Handelshøyskolen BI akkreditert sin master i rettsvitenskap, mens UiA og UiS ba om mulighet til å supplere søknadene sine med ny informasjon. Den sakkyndige komiteen gjorde en ny vurdering og konkluderte denne gangen med at alle kravene er oppfylt. Komiteen anbefalte dermed NOKUT å akkreditere studietilbudene, noe vi har gjort, forklarer Waaler.

Før de to universitetene kan etablere masterutdanningene, må de søke Kunnskapsdepartementet om godkjenning.

Last ned tilsynsrapportene:

Del med andre