2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte

Fjoråret ble et spesielt år for oss i NOKUT. I tillegg til den pågående pandemien besluttet Kunnskapsdepartementet våren 2021 at arbeidet med utenlandsk utdanning skulle flyttes ut av NOKUT. Det har vært krevende, men NOKUT har likevel levert tilnærmet etter planen.

Forsiden på årsrapporten
Forsiden på årsrapporten

Dette er NOKUT-direktør Kristin Vinjes korte oppsummering av året 2021. Hør mer om hva hun har å fortelle i hennes presentasjon av årsrapporten for 2021.

Les årsrapporten for 2021 (pdf)

Etter at omorganiseringen ble kjent i februar 2021 og pandemien viste seg å bli langvarig, måtte NOKUT gjøre endringer i årsplanleggingen og justere de opprinnelige planene for å sikre en overordnet god leveranse og måloppnåelse.

– Året har naturligvis blitt preget av disse forholdene, samtidig som vi har gjennomført våre ordinære oppgaver etter beste evne. Jeg vil berømme alle våre ansatte som har stått på og utført godt arbeid til tross for de hindringer pandemien har lagt i veien for oss. Det har vært krevende, men vi har stort sett fått gjennomført oppgavene som planlagt, sier Vinje.

Et kompetent og fremtidsrettet kvalitetssikringsorgan

Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og europeisk ledende kvalitetssikringsorgan. NOKUTs arbeid med tilsyn, akkreditering og evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning skal være i tråd med de europeiske standardene som er beskrevet i the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

– Vi er nå i 2022, og omorganiseringen vil prege oss også i år. Arbeidet med en revidering av strategien er godt i gang og vil være klar fra årsskiftet til 2023. Da skal NOKUT markere at det er 20 år siden etableringen i 2003, og at vi med en justert oppgaveportefølje og en revidert strategi er godt rustet for fremtiden, forteller Vinje

NOKUT bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen, og vi skal også fremover bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det skal vi gjøre ved å videreutvikle arbeidet vårt gjennom myndighetsrollen, kunnskapsrollen og pådriverrollen. I løpet av 2022 skal NOKUT definere en ny målstruktur og beskrive retningen for vårt arbeid fremover. NOKUT har ambisjoner om å utvikle seg til å bli et enda bedre kvalitetssikringsorgan i fremtiden. Da må vi ta vare på og videreutvikle den kunnskapen NOKUT har bygget opp og de erfaringene vi har fått siden vi ble etablert i 2003, samtidig som vi må være i tett dialog med sektor og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.

– God kunnskap om kvalitetstilstanden vil fortsatt være vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet, avslutter Vinje.

Noen nøkkeltall

Nøkkeltall 2021: 23 gjennomførte tilsyn, 59 vedtak om akkreditering av norske utdanningstilbud, 103 endringsmeldinger om utdanninger ved norske fagskoler, 9093 vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning

Del med andre