Lansering av sluttrapport fra evaluering av NKR

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT evaluert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Onsdag 24. mai offentliggjøres og presenteres sluttrapporten fra evalueringen.

Pressemelding og hovedrapport

 

På lanseringen får vi presentert hovedfunn og anbefalinger fra evalueringen av NKR. Disse vil også bli kommentert og diskutert. 

Vil vil høre fra Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Silje Fekjær, prorektor for utdanning ved OsloMet, Gard Tekrø Rolid, rektor ved fagskolen Innlandet, Åshild Olaussen, spesialrådgiver i Forskerforbundet, Thea Tuset, leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter, Maika Marie Godal Damleder av Norsk studentorganisasjon, og Kristin Vinje, NOKUT-direktør. Funnene og anbefalingene fra evalueringen blir presentert av Jon Furholt, seniorrådgiver i NOKUT.

Lanseringsarrangementet er et samarbeid mellom OsloMet og NOKUT.

NKR ble innført i 2011, og med det ble norske utdanningskvalifikasjoner innplassert i et rammeverk som definerer kvalifikasjonens nivå. Gjennom NKR fikk utdanningene utformet læringsutbyttebeskrivelser, som viser hva en person er forventet å kunne etter endt utdanning. Hensikten var at det skal legge til rette for livslang læring, gjøre kvalifikasjonene mer forståelige for arbeidslivet og samfunnet generelt og klargjøre hva slags kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse den enkelte har. Rammeverket skulle være et verktøy som kan brukes av en rekke aktører, inkludert utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter.

I evalueringen har NOKUT blant annet sett på hvilke funksjoner og effekter NKR har hatt, og i hvilken grad dette er i tråd med rammeverkets formål. I tillegg vil vi gi råd til Kunnskapsdepartementet om videre utvikling av NKR.

På lanseringen får vi presentert hovedfunn og anbefalinger fra evalueringen. Disse vil også bli kommentert og diskutert.

Når: onsdag 24. mai fra klokken 9 til 11
Sted: auditoriet Athene på OsloMet, Clara Holst hus (Pilestredet 46)

Del med andre