Sakkyndige – Tilsyn med eksisterende studietilbud

NOKUT har utarbeidet en tilsynsmodell for tilsyn med eksisterende studietilbud. Tilsynsmodellen har fire trinn: kartlegging, redegjørelse, dialog og utvikling og revidering. Ved revidering oppnevner NOKUT alltid en sakkyndig komité.

Den sakkyndige komiteen får i oppdrag å vurdere om utdanningene er i tråd med NOKUTs krav (se Studietilsynsforskriften kapittel 2 for høyere utdanning).

Det gjennomføres vanligvis institusjonsbesøk med intervjuer av utvalgte grupper. De sakkyndige skriver en rapport hvor de konkluderer med om NOKUTs krav er tilfredsstilt. Målet med revideringen er å komme frem til en tydelig konklusjon på om utdanningskvaliteten er tilfredsstillende.

Som hovedregel oppnevner vi minst tre sakkyndige ved revideringer. Institusjonene har mulighet til å kommentere forslaget om sakkyndige, men det er NOKUT som avgjør hvem vi ønsker å bruke som sakkyndige. Det er viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

I studietilsynsforskriften er det fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse ved revidering av studier innen høyere utdanning:

  • De sakkyndige skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium.
  • Minst én av de sakkyndige skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studiet som skal revideres (for eksempel ha doktorgrad ved revidering av mastergradsstudium).
  • Den sakkyndige komiteen skal ha relevant internasjonal kompetanse.
  • En student eller stipendiat skal inngå i komiteen.