Å melde bekymring for kvalitet i utdanning

Hvem kan man henvende seg til

Institusjonene er selv ansvarlig for kvaliteten i utdanningene de tilbyr. Det betyr blant annet at NOKUT forventer at en institusjon selv har fått mulighet til å rette opp et problem, før NOKUT vil vurdere å følge det opp. På institusjonene finnes det flere instanser som håndterer ulike typer klager eller saker som angår hvordan studenter opplever kvaliteten i utdanningen.

Eksempler på instanser som behandler ulike typer saker:

 • Alle institusjoner skal ha en klagenemnd som behandler klager på enkeltvedtak (vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer).
 • Klage på karakter skal behandles av institusjonen gjennom ny sensur. Det er ikke mulig å klage på karakterfastsetting etter ny sensur.
 • I tillegg vil det som regel finnes studenttillitsvalgte som kan påvirke endringer i institusjonen. 

Institusjonene skal systematisk arbeide for å få fram kunnskap om kvaliteten i utdanningene. Både studenter og ansatte skal kunne gi tilbakemeldinger på om kvaliteten er god nok. Slutt- og underveisevalueringer i emner og studietilbud er et mye brukt verktøy for å la studentene uttale seg om kvaliteten i utdanningen.

Forhold som er regulært av avtaler mellom student og private institusjoner kan behandles av Forbrukerrådet. Forbrukerombudet kan uttale seg om innholdet og utformingen av avtaler.

NOKUTs tilsynsansvar

NOKUT fører tilsyn med akkrediterte studietilbud og godkjente fagskoler. Som hovedregel vil NOKUTs tilsyn være planlagt for en lengre periode. NOKUT åpner sjelden tilsyn med utdanninger på bakgrunn av enkeltstående meldinger.

Vi bruker informasjon fra flere ulike kilder når vi skal vurdere hvilke studietilbud vi skal prioritere tilsyn ved. En av disse kildene er bekymringsmeldinger. Denne prioriteringen gjør vi årlig, og da vurderer vi ulike funn fra det foregående året. Vi har også mulighet til å opprette tilsyn med institusjoner utenom denne prioriteringen.

Hva slags henvendelser kan NOKUT behandle?

Fagskoleloven og lov om universiteter og høyskoler stiller krav til ordninger institusjonene skal ha for å behandle klager fra studenter. Disse ordningene er omtalt i institusjonenes forskrifter, reglement og annet informasjonsmateriale. NOKUT kan ikke behandle, overprøve eller gi særskilt veiledning i saker der institusjonene selv har ansvar for å håndtere klager.

Sjekkliste før du sender bekymringsmelding til NOKUT:

 • Har institusjonen fått mulighet til å vurdere problemet?
 • Er saken noe som et av institusjonens lokale organer, for eksempel klagenemd, skal behandle? 

Send inn bekymringsmelding (under ser du hvilken informasjon vi spør etter i e-posten)

 1. Har institusjonen fått mulighet til å rette opp mangelen
  Hvis JA – Hvordan har du/dere gått frem for å la institusjonen rette opp mangelen:
  Hvis NEI – Hvorfor har du/dere ikke først gått til institusjonen med mangelen:
 2. Studietilbud (om relevant)
 3. Utdanningsinstitusjon
 4. Beskrivelse av situasjonen. Forsøk å holde beskrivelsen kort og presis.
 5. Kan NOKUT legge denne bekymringsmeldingen frem for institusjonen det gjelder?
  JA
  JA, dersom meldingen blir anonymisert
  NEI