NOKUT forenkler akkrediteringsprosessen for fagskoleutdanninger

Akkreditering av nye fagskoletilbud er ressurskrevende både for fagskolene og NOKUT. Ny prosess ser ut til å løse dette.

Denne høsten har NOKUT prøvd ut en forenklet akkrediteringsprosess for fagskoleutdanninger. I løpet av oktober ble åtte akkrediteringssøknader fra fem forskjellige fagskoler vurdert etter den nyutviklede prosessen. Søknadene kom inn til NOKUT 15. september og var ferdigbehandlet allerede 31. oktober. Saksbehandlingstiden var altså bare sju uker.

NOKUT har en strategisk ambisjon om å dreie ressurser vekk fra akkreditering og over mot tilsyn og veiledning av fagskolene. I tillegg skal saksbehandlingstiden ned.

NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland sier at kortere saksbehandlingstid ikke skal gå på bekostning av kvalitet.

– Samtidig som vi jobber for å forenkle prosessen er vi opptatt av at det fortsatt skal være tilstrekkelig nivå av kontroll, slik at vi sikrer god kvalitet i utdanningene, sier han.

Med den nye akkrediteringsprosessen skiller NOKUT tydeligere mellom forhold det er nødvendig å kontrollere før oppstart av en ny utdanning og forhold det er mer hensiktsmessig å kontrollere gjennom tilsyn når utdanningen er i gang. Den nye prosessen sikrer også en klarere rollefordeling mellom saksbehandlere i NOKUT og våre sakkyndige.

Studentrepresentant ledet sakkyndig komité

I dagens modell brukes det én sakkyndig komité med to til tre personer for hver enkelt søknad. I den forenklede modellen brukes et større panel til flere søknader innen samme fagområde.

– NOKUTs saksbehandlere skal i større grad gå inn og gi forhåndsvurderinger til panelet, basert på informasjon om utdanninger som allerede er akkreditert, forteller Mørland.

I piloten ble det brukt et panel som bestod av fire personer, der tre var sakkyndige med teknisk kompetanse og den siste representerte studentene. For å gi studentene mer ansvar ble studentrepresentanten Torstein Gaasdalen satt til å lede panelet, noe NOKUT-direktøren mener prosessen dro nytte av.

– Vi ville prøve ut hvordan det fungerte med å legge et større ansvar for de sakkyndiges arbeid på en student, og med Torsteins gode erfaring fra tidligere arbeid som sakkyndig for NOKUT fungerte dette slik vi ønsket, mener Terje Mørland, som legger til at også de andre deltagerne i sakkyndigkomitéen reagerte positivt på forsøket.

Den nye modellen blir standard i løpet av 2020

NOKUT tar sikte på å ta den nye forenklede akkrediteringsprosessen for fagskoleutdanninger i bruk fra høsten 2020. Den nye modellen vil bli brukt på alle søknader fra fagskoler som har akkrediterte utdanninger fra før. For nye tilbydere må vi i tillegg vurdere system for kvalitetssikring og andre grunnleggende forutsetninger for å kunne tilby fagskoleutdanning.

Del med andre