Behov for systematisk kvalitetsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning

– NOKUT har ikke hatt en periodisk oppfølging av fagskolenes arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten i egne utdanninger. Dette vil vi endre på, og vi planlegger nå en pilot for å teste ut tilsyn med fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid.

Dette sa Hege Brodahl, seksjonssjef for tilsyn med utdanningskvalitet i NOKUT, til de litt over 90 deltagerne som fordelt på to dager har vært samlet på NOKUTs kvalitetsseminar for fagskolene. Begge dagene var satt av til diskusjoner rundt systematisk kvalitetsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.

– Mange av dere har fått godkjent kvalitetssikringssystemer for flere år siden, og vi håper at dere har videreutviklet disse systemene og at det systematiske kvalitetsarbeidet er tilpasset deres fagskole. Fagmiljøene, studentene og arbeidslivet må sammen med fagskoleledelsen være delaktige i kvalitetsarbeidet, fremhevet hun.

Gjennom innlegg fra tre fagskoler med fagområdegodkjenning og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), gruppearbeid og plenumsdiskusjoner var det lagt godt til rette for dager fulle av erfaringsdeling.

Fagskoleansvarlig kompetanserådgiver ved AOF Haugaland Margrete M. Ramsdal viste hvordan fagskolen hennes hadde videreutviklet kvalitetssikringssystemet i tilknytning til fagområdeakkrediteringen og hvordan de kontinuerlig bruker systemet til å opprettholde kvaliteten.

Deretter forklarte Yngve Lilledrange, kvalitetssjef ved Fagskolen Kristiania, hvordan de hadde bygget opp dokumentasjonsinnhenting og bruk av ulike typer dokumentasjon i kvalitetssikringssystemet og demonstrerte hvordan innhentet informasjon ble gjort tilgjengelig.

Avdelingsleder i gartnerfag Hildegunn Aas og avdelingsleder blomsterdekoratør Anne H. Bakken fra Norges grønne fagskole, VEA, trakk fram eksempler på hvordan de fulgte opp fagpersonalet i kvalitetsarbeidet og fortalte videre at de jobber tett med arbeidslivet i arbeidet med å videreutvikle studieporteføljen.

Gruppearbeid

Det var mye engasjement i gruppediskusjonene. Fra venstre: Magne Amundsen, Fagskolen Oslo Akershus, Berit Kristin Haugdal, Bårdar Akademiet, Yngve Lilledrange, Fagskolen Kristiania, Endre Hærøy, Fagskolen i Hordaland og Eirin Kristiansen, NOKUT

Pilot for tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

– I den nye fagskoleloven står det at fagskoler skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring, sa Hege.

Hun kunne også fortelle at NOKUT til våren starter opp en pilot der vi vil vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet ved seks utvalgte fagskoler.

Hege Brodahl

– Dette kommer til å bli lagt opp som et tilsyn med fokus på videreutvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet deres. Vi håper å få inn gode eksempler som andre fagskoler inspireres av i videreutviklingen av sitt kvalitetsarbeid, forklarte hun.

Resultatet av tilsynene vil foreligge i en rapport med tilbakemeldinger til fagskolen om hvordan de kan videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet sitt.

Ny fagskoleforskrift under arbeid

Brodahl forklarte videre at endringene i fagskoleloven gjør at de tre forskriftene som ligger under loven må endres.

– Dette arbeidet er vi i gang med. Ut 2019 er det en overgangsordning for den nye loven. Vi skal ha NOKUTs fagskoletilsynsforskrift klar før utgangen av 2019. Da må forskriften sendes på høring før sommeren, men dette avhenger av at Kunnskapsdepartementet ikke blir forsinket med forskriften sin, sa Brodahl.

Gjør studentene til partnere i kvalitetsarbeidet

– Fagskolene må hele tiden ha fokus på at studentene er med i utviklingen av studiene og passe på at studentene er representert i alle organer som tar beslutninger på vegne av dem. De må legge til rette for at studentene enklest mulig kan være med på å påvirke hverdagen sin.

Med tilrettelegging mener Simen Killingen Magnussen fra Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) alt fra et fysisk sted der studentene kan ha møtene sine, egen konto for sosiale tiltak til fritak fra undervisningen for å utføre studentorganisasjonsarbeid.

Hans hjerte banker for fagskolestudentens mulighet til å påvirke egen hverdag og han er klar i sin tale.

– Alt er ikke rosenrødt. Det er alltid rom for forbedringer. Fagskolene må jobbe aktivt for å bygge tillit hos studentene, slik at den nyttige informasjonen studentene har om kvaliteten kan brukes, fortsetter Magnussen.

– Det kan mange ganger være vanskelig for studentene å si nøyaktig hva de mener, men det er viktig at studentene blir hørt i alle sammenhenger.

– Du kom med tre gode spørsmål til seminardeltagerne for diskusjon. Som: Hvorfor fokusere på kvalitetsarbeid? Har du et godt svar på dette selv?

– Jeg har ikke noe konkret svar på det, nei, men vi må hele tiden tilstrebe å utdanne de beste studentene og fagfolkene som arbeidslivet trenger og som hele fagskolen skal være tuftet på. Det er lett å traske på de samme stiene, men man må som oftest ut av bobla si for å se andre alternativer og finne bedre framgangsmåter, sier han.

Magnussen påpeker at kvalitetsarbeidet må pågå kontinuerlig.

– Man må drive kvalitetsarbeid for studentene, ikke for NOKUT. Når NOKUT snart kommer på tilsyn, må fagskolene huske at det er studentene som skal få gode vilkår, og se dette som en mulighet til å forbedre arbeidet med kvaliteten.

Ikke alle studenter vil ønske å delta

Rettighetene til studentene er styrket i den nye fagskoleloven. De skal ha stemmerett i styret ved fagskolene og fagskolene skal tilrettelegge for at studentene kan opprette studentorgan. I tillegg har de nå også mulighet til å si sin mening om eget studietilbud gjennom NOKUTs nye studiebarometer for fagskolen.

– Vil dette føre til at studentene deltar mer?

– Både og. Det avhenger veldig fra fagskole til fagskole og studentmasse til studentmasse. Noen fagskoler har unge studenter, mens ved andre fagskoler er studentene eldre og mer etablerte. I tillegg er fagskolestudiene ofte på ett år og studentene har få møteplasser utenom studiehverdagen. Da er det lett å nedprioritere situasjonene og møteplassene der de kan medvirke til egen utdanningskvalitet. Derfor det er viktig å motivere studentene til å komme med tilbakemelding, ikke la dem bli møtt med en lukket dør. Det skal ikke være høy terskel for å si ifra, sier Magnussen.

– Jeg tror nok det er mange fagskoler som kommer til å kjenne på at det er vanskelig å få studenter til å snakke på vegne av studentene. Men fagskolene har et ansvar for å tilrettelegge på en best mulig måte. Fungerer det ikke, må de gjøre tiltak. Får de ikke tilbakemeldinger må dette inn i avviksrapporteringen og de må spørre seg: Hva kan vi gjøre for å bli bedre på dette?

Takk for innspill

Det nærmer seg avrunding av seminardagen. Etter mye erfaringsdeling og gode diskusjoner rundt bordene er det slutt for i dag. Ideer og tanker er blitt luftet og innspill til forskriftsarbeidet er gitt.

– Takk for deling av erfaringer og gode innspill og diskusjoner. Dagen i dag har vist ulike eksempler på systematisk kvalitetsarbeid ved fagskoler. Nå håper vi at disse eksemplene, diskusjonene og innspill fra NOKUT har gitt dere inspirasjon til arbeidet med å videreutvikle det systematisk kvalitetsarbeidet ved deres fagskole, avsluttet Brodahl.

Del med andre