NOKUT gjør endring i søknadsfrister for akkreditering av utdanninger i 2024

I 2024 vil det kun være mulig å søke om akkreditering av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger i august og september.

De tre siste årene har NOKUT hatt en økning i antall søknader om akkreditering, særlig fra fagskolene. I tillegg har det vært et stort omfang av søknader om endringer i eksisterende fagskoleutdanninger. Til sammen har dette ført til at NOKUT ikke nådde sitt eget mål for saksbehandlingstiden i 2022, og per i dag har vi ikke kapasitet til å behandle det økende antallet innkomne søknader innenfor de tidsrammene vi er vant til å operere med.

Gitt situasjonen med mange ubehandlede søknader og en fortsatt kapasitetsutfordring fremover vil det til neste år kun være frister for søknader om akkreditering av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger i august og september. Det innebærer at det ikke vil være søknadsfrister våren 2024.

– NOKUT gjør denne endringen for å skape forutsigbarhet for søkere og for å bruke vår kapasitet på søknadene vi allerede har inne. Vi anser at det vil være en større ulempe for både sektorene og samfunnet å opprettholde søknadsfrister og motta flere søknader som uansett vil måtte bli liggende ubehandlet i lengre tid. Det ville medført fare for at søknadene kan være utdaterte når søknadsbehandlingen hadde kommet i gang, forklarer NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Kunnskapsdepartementet er orientert om NOKUTs beslutning, og bakgrunnen for endringene i søknadsfrister.

– Jeg har tillit til at dette vil bidra til større forutsigbarhet for de som skal søke neste år, og at NOKUT nå kan bruke sin kapasitet på søknadene de allerede har fått. Jeg kan forstå dersom noen blir skuffet, men jeg håper de ulike grepene NOKUT jobber med, og som de også fikk ekstra midler til i revidert budsjett i år, på sikt kan bedre situasjonen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Ser på flere tiltak som vil bidra til å bedre situasjonen

Samtidig som NOKUT gjør dette grepet, vil det jobbes videre med andre tiltak som vil kunne bidra til at flere søknader kan behandles raskere, både på kort og lang sikt.

– Vi har gjort flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, og noe ser vi allerede effektene av nå. Det dreier seg blant annet om å effektivisere og digitalisere egne prosesser. I tillegg har vi valgt å prioritere søknader som vil gi institusjonene økte faglig fullmakter, og dermed mulighet til å akkreditere flere utdanninger selv uten å måtte søke NOKUT. Dette vil vi fortsette med i tiden fremover, og på sikt vil det bidra til at vi mottar færre søknader, sier NOKUT-direktøren.

Det siste året har NOKUT prioritert søknader om fagområdeakkreditering. Det gir fagskolene utvidede fullmakter til å kunne opprette utdanninger uten å måtte søke NOKUT. I tillegg har NOKUT fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til institusjonsakkreditering for fagskoler, som på sikt vil gi fagskolene ytterligere akkrediteringsfullmakter.

– Samlet sett vil disse grepene gjøre at situasjonen gradvis kan bli bedre over tid, men før vi kommer dit, må søkere belage seg på at det vil ta lengre tid å få svar på søknadene enn hva tilfellet har vært tidligere. Hvis vi gjør ytterligere endringer i søknadsbehandlingen vår fremover, vil det skje i tett dialog med utdanningsinstitusjonene og sektorene, sier Vinje.

Ingen endringer for søknader om fagområdeakkreditering, akkreditering av ph.d.-studier og institusjonsakkreditering

Fristen for å søke om fagområdeakkreditering, akkreditering av ph.d.-studier og institusjonsakkreditering endres ikke i 2024. For søknader om akkreditering av fagområder og ph.d.-studier vil fristen være 1. november, og for søknader om institusjonsakkreditering vil det fremdeles være løpende søknadsfrist.

Del med andre