Lærarstudentane gjer det bedre på nasjonal deleksamen i matematikk

Resultata frå den nasjonale eksamenen i vår viser at strykprosenten går litt ned og snittkarakteren går litt opp for lærarstudentane.

I underkant av tusen studentar gjennomførte nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskulelærarutdanninga (GLU) i mai.

Sensuren viser at strykprosenten blant studentane på grunnskulelærarutdanning for trinn 1–7 (GLU 1–7) går ned frå 41,4 prosent våren 2023 til 32 prosent denne gongen. Blant studentane for trinn 5–10 (GLU 5–10) går derimot strykprosenten opp frå 16,8 (vår 2023) til 20,6 (vår 2024).

– Det er gledeleg å sjå at snittkarakterane samla sett går litt opp, og at det er færre som stryk. Fleire av institusjonane som har ordinær eksamen, har fått redusert strykprosenten, og det er bra. Men framleis er det for mange som stryk, seier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Det er studentar frå GLU 1–7 og GLU 5–10 som kvar vår og haust gjennomfører nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk. Institusjonane bestemmer sjølve når i studieløpet eksamen blir gjennomførte med ordinær eksamen eller konteeksamen. Det er derfor store variasjonar mellom studiestadane.

Gode resultat for framtidige mattelærarar

Sjølv om strykprosenten går litt opp for studentane på GLU 5–10, så er resultata totalt sett dei beste sidan 2020. Snittkarakteren aukar, og talet som får karakteren A eller B aukar frå 13,7 prosent på våren 2023 til 24,1 denne våren.

– Snittkarakteren for desse studentane har auka på dei fire siste gjennomføringane, og det er grunn til å tru at betre resultat heng saman med institusjonanes eige arbeid med å styrkja opplæringa, seier Vinje.

Men også blant dei som skal bli lærarar for dei minste barna, er det positive resultat. Fleire stadar går strykprosenten drastisk ned, fortel Vinje.

– Både talet på toppkarakterar og strykprosenten går ned ganske mykje for studentane på GLU 1–7. Fleire av institusjonane med dei største studentgruppene, som Oslomet, Høgskolen og Høgskolen i Østfold, har redusert strykprosenten med over ti prosentpoeng, og det er bra. Når strykprosenten går ned, får vi fleire kvalifiserte lærarar ut i arbeidslivet, seier NOKUT-direktøren.

Evaluerer eksamen

Kvar gjennomføring av nasjonal deleksamen blir evaluert av eksamensgruppa og NOKUT. Ei undersøking av kor godt enkeltoppgåvene, spørsmålsformuleringane og sensorrettleiingane fungerte, og kor vanskelege oppgåvene var for kandidatane, gir viktige tilbakemeldingar som eksamensgruppa tar med seg i arbeidet med utviklinga av neste eksamen.

NOKUT hentar inn bakgrunnsdata på studentkulla som blir kopla mot resultatdata frå eksamen, og ut frå dette vil vi gjere analysar for å finne mogelege samanhengar. Det kan vere plassering av temaet i studieløpet, samansetninga til kulla, kompetanse frå vidaregåande skule og anna. Å sjå dette på tvers av institusjonane er viktig informasjon som kan gi dei mogelegheit til å samanlikne og vurdere eigen praksis.

Noko forskjell mellom vår og haust

Nasjonal deleksamen i matematikk blir gjennomført to gongar i året, i mai og november. Det er om lag 1 800 studentar, fordelt på 12 institusjonar og eit tjuetals studiestadar. Det er fleire studieprogram på grunnskulelærartrinn 1–7 som held ordinær eksamen på våren enn på hausten. Resultata dei siste åra er gjennomgåande noko svakare i haustsemesteret, men noko av dette kan forklarast med at det er fleire konteeksamener som blir halde på hausten. Det å samanlikne tala for vår og haust direkte kan derfor vere noko misvisande.

Tidslinje for karakterfordeling vår 2020–vår 2023 – nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanning

Tidslinje for karakterfordeling vår 2020-vår 2023 – nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanning GLU 1–7

Tidslinje for karakterfordeling vår 2020-vår 2023 – nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanning GLU 5–10

Del med andre