Grønt lys for mastergrad i rettsvitenskap hos Handelshøyskolen BI

Dermed kan de søke Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningen.

NOKUTs tilsynsdirektør Nina Waaler har i dag varslet to av institusjonene som søkte om master i rettsvitenskap om at det er fattet vedtak i deres søknader.

Resultatet er at Handelshøyskolen BIs søknad om akkreditering av master i rettsvitenskap er godkjent. Søknaden fra Universitetet i Agder (UiA) har fått avslag.

For den siste søknaden fra Universitetet i Stavanger (UiS) er det ikke gjort vedtak, ettersom det er kommet frem nye opplysninger i saken som må vurderes nærmere.

Handelshøyskolen BI kan nå søke Kunnskapsdepartementet om å tilby utdanningen, forteller tilsynsdirektør Nina Waaler.

– Etter en samlet vurdering har NOKUT kommet frem til at Handelshøyskolen BIs søknad oppfyller de aktuelle kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften, sier Nina Waaler.

I styringsmeldingen (Meld. St. 19 (2020–2021)) ble det foreslått å oppheve monopolet «de fire gamle universitetene» hadde til å tilby profesjonsgradene i psykologi, rettsvitenskap og teologi. Forutsetningen for dette er at institusjoner som vil tilby slike profesjonsstudier må gjennom en akkrediteringsprosess hos NOKUT før Kunnskapsdepartementet (KD) vil kunne gi flere institusjoner denne fullmakten gjennom endringer i gradsforskriften. Det er denne akkrediteringsprosessen de tre søkerne nå har vært igjennom hos NOKUT. Neste steg i prosessen etter akkreditering hos NOKUT er søknad til KD om endring i gradsforskriften.

Institusjonen har mulighet til å klage på enkeltvedtak fattet av NOKUT. Fristen for dette er 3 uker. Det er også mulig å søke på nytt. Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.

Del med andre