Godkjent kvalitetsarbeid ved fire høyskoler

Ansgar høyskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. I tillegg har Høgskulen i Volda fått godkjent kvalitetsarbeidet etter oppretting.

Tilsynene ved Ansgar høyskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole ble gjennomført høsten 2021, og vedtak ble fattet av NOKUTs styre 21. april 2022.

– Gjennom tilsynene har de tre høyskolene vist at de arbeider godt med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, og dermed har de fått vurdert sitt systematiske kvalitetsarbeid som tilfredsstillende, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Institusjonene har selv ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr. NOKUTs periodiske tilsyn med universiteters og høyskolers kvalitetsarbeid kontrollerer at institusjonene arbeider systematisk med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. I tillegg skal institusjonene gjennom tilsynene få råd som de kan bruke i sin videreutvikling.

– Vi håper høyskolene opplever at tilsynsprosessen har vært god, og at rådene oppleves som nyttige i høyskolenes arbeid med å videreutvikle kvalitetsarbeidet og kvaliteten i utdanningene de tilbyr, sier Vinje.

Læringsmiljø som sentral del av kvalitetsarbeidet

Tilsynene viser at høyskolene arbeider systematisk med kvalitetsarbeid som bidrar til å sikre både tilstrekkelig kontroll og utvikling av utdanningene ved institusjonene. Arbeid med læringsmiljøet er tydelig integrert i høyskolenes kvalitetssystemer og i kvalitetsarbeidet. Tilsynene har også vist at kvalitetsarbeidet er godt forankret på alle nivå i organisasjonene.

De tre høyskolene får likevel råd om å styrke opplæringen av studenttillitsvalgte, blant annet ved å spisse opplæringen mot de ulike rådene og utvalgene studentene deltar i.

– Dette er en kjent problemstilling fra tilsyn ved andre institusjoner, og det er en problemstilling som også disse tre høyskolene har fått råd om å arbeide videre med, forklarer Vinje.

Høyskolene gjennomførte endringer i kvalitetssystemene sine i forkant av tilsynene, to av dem så sent som i 2021. Det å videreutvikle systemene er viktig for å sikre at kvalitetsarbeidet tilfredsstiller formelle krav til systematisk kvalitetsarbeid, og for å sørge for at systemene er tilpasset institusjonenes særpreg. Det tar tid å iverksette slike endringer i organisasjonene, og dette har ført til at høyskolene i varierende grad har fått vist hvordan endringene fungerer i praksis.

– Det er bra at institusjonene kontinuerlig arbeider med å videreutvikle kvalitetssystemene. Vi vil samtidig gi institusjoner som skal gjennom et NOKUT-tilsyn, et råd om å sørge for at endringer i systemet og kvalitetsarbeidet gjøres i god tid før tilsynet starter, slik at de gjennom den innsendte dokumentasjonen også får vist hvordan endringene fungerer i praksis, sier Vinje.

Godkjent kvalitetsarbeid ved Høgskulen i Volda etter oppretting

Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen i Volda ble gjennomført i 2020, med vedtak fattet i NOKUTs styre 22. april 2021. Høyskolens kvalitetsarbeid ble vurdert til å ha enkelte mangler fordi høyskolen ikke kunne vise til at det var gjennomført periodiske evalueringer med representanter fra arbeids- og samfunnsliv i panelene. NOKUTs styre har i dag fattet vedtak om at kvalitetsarbeidet ved Høgskulen i Volda er tilfredsstillende.

– Vi er glade for å se at høyskolen har rettet opp mangelen og kan vise til videreutviklede prosesser og resultater fra evalueringene, avslutter Vinje.

Les tilsynsrapportene:

Del med andre