Budsjettforslaget for 2023 som forventet, og strammere økonomiske rammer gjør at NOKUT går et krevende år i møte

Gledelig med realvekst for høyere utdanning, men 2023 blir krevende med fortsatt kutt i NOKUTs bevilgninger.

NOKUT-direktør Kristin Vinje
NOKUT-direktør Kristin Vinje

Driftsbudsjettet til NOKUT kuttes med om lag 50 millioner kroner og vil i 2023 være på 115,2 millioner kroner. Kuttet henger sammen med at ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning flyttes fra NOKUT til HK-dir fra 1.1.2023.

NOKUT-direktør Kristin Vinje viser til at dette beløpet er høyere enn NOKUTs egne kostnadsanslag, og det vil i tillegg til budsjettkuttene de siste to årene på til sammen 10 millioner kroner medføre en stram økonomisk ramme for NOKUT.

– Det er krevende for NOKUT å møte forventningene i sektoren når bevilgningene går ned. Vi har gjort mange effektiviseringstiltak de siste årene og ser hele tiden på hvordan vi kan gjøre prosessene våre bedre. Men, når vi opplever store kutt over kort tid, må vi justere ambisjonsnivået, noe som dessverre vil kunne få konsekvenser for utdanningsinstitusjonene, sier Vinje.

NOKUT-direktøren trekker fram budsjettkuttene kombinert med en kraftig økning i akkrediteringssøknader, flere pålagte oppgaver fra departementet og fravær av omstillingsmidler i forbindelse med omorganiseringen som hovedårsakene til den pressede økonomiske situasjonen.

Evalueringen av NKR utsatt til 2023

I forslaget til statsbudsjett står det at den lenge etterlengtede evalueringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) skal lanseres i desember 2022.

Men det stemmer ikke, forteller NOKUT-direktør Vinje.

– Den endelige evalueringen er ferdig i første kvartal 2023, noe som var avklart med departementet for noen uker siden. Opprinnelig var planen at den skulle lanseres i desember 2022, men vi måtte be om utsettelse som en følge av uforutsette bemanningsutfordringer, sier Kristin Vinje.

Del med andre