Hvordan sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning?

NOKUT samfunnsoppdrag er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Når vi nå arbeider med hvordan vår fremtidige oppgaveportefølje skal se ut, må vi stille oss spørsmålene: Hvordan skal NOKUT utvikle seg for å sikre kvalitet og stimulere til utvikling i norsk høyere utdanning fremover? Og hvordan sikrer vi at folk kan ha tillit til utdanningssystemet?

I februar besluttet regjeringen å omorganisere flere forvaltningsorganer under Kunnskapsdepartementet (KD) ved å slå sammen flere virksomheter og flytte rundt på oppgaver. Et nytt direktorat ble opprettet 1. juli, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir. NOKUT videreføres, men deler av NOKUTs virksomhet foreslås overført til HK-dir, samtidig som NOKUTs viktige rolle som kvalitetssikringsorgan skal bestå.

KD har foreslått at godkjenningsoppgavene til NOKUT skal flyttes til HK-dir. En slik flytting krever en lovendring, og departementet sendte forslaget på høring i juli. Internt har vi vurdert argumentene om at godkjenningsoppgaver rettslig sett bør behandles likt, og vi anerkjenner at det kan være en god løsning å samle oppgaver som har med utenlandsk utdanning å gjøre ett sted i forvaltningen. Vi er i vår høringsuttalelse også tydelige på hva vi mener skal til for at vi skal kunne fylle rollen som et kvalitetssikringsorgan som både skal sikre og utvikle utdanningskvalitet fremover.

Vår ambisjon er at NOKUT skal være et kunnskapsbasert og fremtidsrettet kvalitetssikringsorgan. Vårt arbeid med kvalitetssikrings- og utviklingsaktiviteter innenfor høyere utdanning (både akademisk og yrkesrettet), inkludert evalueringer, skal fortsatt være uavhengig av departementet, utdanningsinstitusjoner og andre aktører. Det var en av forutsetningene da NOKUT ble etablert som et resultat av Kvalitetsreformen for tjue år siden. NOKUT skal sørge for at utdanningsinstitusjonene er i henhold til internasjonale regler og standarder, og at utdanningskvaliteten vurderes i tråd med god internasjonal praksis. Vi skal også ivareta vår rolle som faglig og fagpolitisk rådgiver. For å sikre at folk skal ha tillit til norsk høyere utdanning, er det viktig at NOKUT lykkes i sin rolle som kvalitetssikringsorgan også fremover. Da må vi sørge for at vi har de riktige verktøyene for å kunne frembringe og anvende kunnskap om utdanningskvalitet.

NOKUT har i dag tre overordnede roller: Myndighetsrollen, kunnskapsrollen og pådriverrollen. Rollene er definert med utgangspunkt i formålet og oppgavene våre. Vi mener at disse rollene også vil være gode beskrivelser for hvordan et fremtidig NOKUT skal bidra til å løse samfunnsoppdraget.

Myndighetsrollen er vår primære rolle og er fundamentet for utøvelsen av de andre rollene. NOKUT har mandat til å stille krav og føre tilsyn med at krav blir oppfylt. Kravene NOKUT skal følge opp, er fastsatt i lover og forskrifter. Til myndighetsrollen ligger også et ansvar for å videreutvikle regelverket og veilede brukere og interessenter.

For å drive effektiv kvalitetssikring er vi avhengige av å ha kunnskap om hvordan det står til med kvaliteten i norsk høyere utdanning, og hva som skaper god kvalitet. NOKUT frembringer, sammenstiller, analyserer og formidler kunnskap om kvalitetstilstanden i norsk høyere utdanning. Det vil være viktig for oss å styrke arbeidet med evalueringer for å bedømme utdanningskvalitet.  Derfor ser vi positivt på forslaget som KD har til behandling om et nasjonalt rammeverk for evaluering av norsk forskning og høyere utdanning. Forslaget innebærer at NOKUT skal få ansvaret for nasjonale utdanningsevalueringer på samme måte som Forskningsrådet har ansvaret for forskningsevalueringer. Det vil gi oss et forsterket mandat og mulighet til å evaluere flere utdanninger og fagmiljøer som vil gi institusjonene, myndighetene og resten av samfunnet verdifull kunnskap som grunnlag for kvalitetsutvikling. Det er positivt at KD i lovforslaget er tydelig på at de nasjonale undersøkelsene fortsatt skal være NOKUTs ansvar. Det er gjennom disse vi kan identifisere trender i kvalitetsarbeidet, hvor skoen trykker og hva som fungerer. Vi gjør dette ved at undersøkelsene er dynamiske, der vi både utvikler dem i samarbeid med sektoren og inkorporerer forhold som vi også fanger opp gjennom tilsyn. Det gir oss videre mulighet til å være kunnskapsbaserte i våre vurderinger om hvilke virkemidler det til enhver tid er riktig å benytte seg av for å vurdere kvalitet.

Pådriverrollen handler om å bruke kunnskapen til å sette kvalitetsutfordringer og andre viktige temaer på dagsorden og å gi fagpolitiske råd. NOKUT vil fortsette å være en ambassadør for kvalitet i høyere utdanning og si tydelig ifra når vi ser at noe kan bli bedre, samtidig som vi løfter frem gode eksempler. Det gjør vi ved å lage møteplasser, spille inn podcaster og spre kunnskapen på andre måter. Ved å innhente kunnskap og belyse fakta vil NOKUT fortsette å bidra til at det tas kloke beslutninger, og til at utdanningskvalitet prioriteres høyt av både av utdanningsinstitusjonene og av myndighetene.

Forslaget om å flytte ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning ut av NOKUT vil påvirke hele organisasjonen. Det er derfor viktig å understreke at NOKUT må sikres et tilstrekkelig sett av virkemidler slik at vi også fremover vil være en solid organisasjon med høy fagkompetanse.

NOKUT går en spennende tid i møte. Samtidig med at vi skal forberede en mulig flytting av godkjenningsoppgavene til HK-dir, må vi starte prosessen med å definere hvordan NOKUT skal arbeide med å sikre og utvikle kvalitet i sektoren fremover, og hvordan oppgaveporteføljen vår bør settes sammen. Jeg ønsker alle innspill som kan bidra til at NOKUT som et kunnskapsbasert og europeisk ledende kvalitetssikringsorgan hjertelig velkommen.

Til syvende og sist handler dette om hvordan NOKUT kan bidra til å sikre tillit til utdanningssystemet innen høyere utdanning.

KD har signalisert at det skal legges fram en lovproposisjon til Stortinget på nyåret, slik at Stortinget kan gjøre vedtak i løpet av vårsesjonen 2022.

Les hele høringssvaret vårt (pdf)

Del med andre