Begrunnelse for tildeling av NOKUTs ærespris 2019

I anledning at NOKUT ble 15 år i 2018, vedtok NOKUTs styre høsten 2018 at det skal deles ut en ærespris til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats for å sikre og utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning i den perioden NOKUT har eksistert.

Det offentlige har aldri gitt nasjonale priser til enkeltpersoner som har bemerket seg gjennom særlig innsats for å synliggjøre, sikre og/eller utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning. Lignende priser for å hylle enkeltpersoner finnes i flere andre land og er også kjent fra andre fagområder i Norge. Med årene har vi fått flere kvalitetspriser som gis til fagmiljøer eller institusjoner, men ingen som anerkjenner enkeltpersoners innsats.

NOKUT ønsker å dele ut en ærespris som skal gå til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats utover eget fagmiljø og institusjon for å synliggjøre, sikre og/eller utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Æresprisen gis i form av et diplom og trykket «Visdom» av Kith Mjøen.

Juryen har bestått av styreleder i NOKUT Lise Iversen Kulbrandstad, tidligere styreledere i NOKUT Borghild Barth-Heyerdahl Roald og Petter Aaslestad og NOKUT-direktør Terje Mørland.

Kandidater som har gjort en spesiell innsats gjennom hele tiden NOKUT har eksistert, inkludert årene rett i forkant av den formelle oppstarten i 2003, har vært vurdert. Flere kunne vært verdige vinnere av prisen. Arbeidet med å synliggjøre, sikre og utvikle undervisningskvalitet er en kontinuerlig oppgave som på ulikt vis har vært løftet fram av sterke og dedikerte personer. Vi måtte velge! Personen vi har valgt fortjener virkelig anerkjennelsen.

Begrunnelse

Den aller første æresprisen fra NOKUT går til en person som har vært en pådriver for utdanningskvalitet, utdanningsledelse, innovasjon og helhetlig tenkning gjennom en lang periode. Personen har spesielt markert seg nasjonalt det siste tiåret. Som prorektor har personen spilt en avgjørende rolle for å løfte arbeidet med utdanningskvalitet ved egen institusjon. Vedkommende har samtidig vært sentral også på nasjonalt nivå gjennom ledelse og deltakelse i ulike utvalg og komiteer – ikke minst som leder av utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet.

NOKUTs ærespris går til Berit Kjeldstad.

Berit Kjeldstad var prorektor for utdanning ved NTNU i to 4-årsperioder fra 2009 til 2017. Som prorektor arbeidet hun spesielt med å utvikle utdanningsledelse ved institusjonen. Under hennes ledelse har det blitt satset på innovative undervisningsformer, merittering av utdanning, økt brukt av digitale verktøy og fleksibel undervisning. Hun bygget opp og lanserte NTNUs toppundervisningsprogram, en helhetlig satsing for utdanning av høy internasjonal kvalitet. Den består av flere utviklingstiltak som merittering, alternative vurderingsformer, universitetsskoler, IT i utdanning, pedagogisk støtte og kompetanseheving og utviklingsprosjekt som satsing på å utvikle Sentre for fremragende utdanning. Alt dette i den hensikt å styrke og synliggjøre undervisningskompetanse og bidra til økt læringsutbytte hos studentene. Satsingen har ledet frem til blant annet to Sentre for fremragende utdanning hvor NTNU er vertsinstitusjon: Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship og Centre for Excellent IT Education – Excited.

Berit Kjeldstad har ikke bare vært sentral i utviklingen av SFU-ordningen som utdanningsstrategi på institusjonelt nivå. Hun har også vært sentral på nasjonalt nivå, blant annet gjennom arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. I tillegg var hun med i en ekstern komité som utarbeidet kriterier til SFU-ordningen i 2010.

Kjeldstads ekspertise og kunnskap er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt. I 2013 oppnevnte Kunnskapsdepartementet henne som leder av det offentlige utvalget som ble satt til å utrede bruken av nye digitale læringsformer i norsk høyere utdanning. Hun er i dag blant annet styremedlem ved Høgskolen i Østfold og i Universitets- og høgskolerådet i Sverige, i tillegg til styreleder for UNIS – universitetssenteret på Svalbard.

Berit Kjeldstad har rett og slett et stort hjerte for god utdanning. Hun har viet sitt profesjonelle liv til å bidra til at studentenes utdanning blir bedre. Da hun ga seg som prorektor, fortsatte hun som leder av NTNUs avdeling for utdanningskvalitet, som rapporterer til ny prorektor. Hennes innsats inspirerer.

Vi i NOKUT mener hun er den rette til å få NOKUTs første ærespris.